RSS
poniedzia砮k, 09 listopada 2009
AFERY POmato砶體, Partii Ob硊dy i Oszust體!!! POlacy Obud糲ie si!!!

Zaczn od pocz眛ku. Czyli od manipulacji wyborami 2007. Tu. Dalej kolejno舵 przypadkowa.

1.
Gra – cie u niemca, firma nie istnieje od 20 lat, umowy nie pokazuje. Podejrzewany wcze秐iej o kontakty z oficerami rozwi眤anej WSI, za co sam z硂縴 rezygnacje z funkcji sekretarza stanu. Tu 痚by si 秔ieszyli to nie wida Tu, a mia硂 by szybko i sprawnie (obietnica Tuska) Tu

2.

Likwidacja stoczni polskich – podczas gdy Niemcy dofinansowuj swoje upadaj眂e Tu

3.
Likwidacja medi體 publicznych Tu

4.
Rozbrajanie polskiej armii Tu, a mo縠 jeszcze gorzej tu

5.
Likwidacja 3 ty etat體 (!) w polskiej policji Tu

6.
Likwidacja 100 plac體ek s眃owych Tu

7.
Afera sprzeda縴 szpitala im Biernackiego szpitala im.Babi駍kiego w Krakowie wpisanego do rejestru zabytk體 Tu
7a.
Te o szpitalu Babi駍kiego, tym razem Wroc砤w i lody na dzia砪e Tu
7b.
A tak PO wa砶uje uzdrowiska. Konstancin Tu

8.
Powo硑wanie na ambasador體 aparatczyk體 PRL

9.
Senator Platformy Obywatelskiej Tomasz Misiak przewodnicz眂 komisji gospodarki narodowej, kt髍a pracowa砤 nad specustaw stoczniow, zg砤sza do niej poprawki. P蠹niej – jak napisa砤 “Gazeta Wyborcza” – firma Work Service, kt髍ej Misiak jest wsp蟪w砤禼icielem, dosta砤 bez przetargu zlecenie przy jej realizacji. Tu

10.
NIK – Kopacz wyda砤 300 mln na nieprawid硂we dofinansowanie szpitali Tu

11.
Afera przekr阾體 Karnowskiego w Sopocie Tu

12.
W Sejmie stan瓿y prace nad tzw. pakietem ustaw Misiaka, kt髍e mia硑 zapobiec korupcji i zakaza politykom wszelkiej dzia砤lno禼i biznesowej. Tu

13.
Najwy縮za Izba Kontroli zarzuca resortowi, 縠 bez potrzeby przekaza 10 milion體 z硂tych klinice kierowanej przez senatora PO. Tu

14.
Uchwalony bud縠t i jego nowelizacja okazuje si by z kosmosu Tu

15.
Internet pod kontrol – nie tylko serwis opisuj眂y 縴cie miasta, ale i strona www o psach czy kotach b阣 mog硑 zosta uznane za publikacje prasowe i podlega obowi眤kowej rejestracji Tu i tu oraz tu
15a.
Rz眃 szykuje nam koniec internetowej wolno禼i ! Tu

16.
Schetyna postanowi pozby si resortowego osiedla na warszawskich Kabatach – za bezcen Tu

17.
Afera po縴czkowa Palikota – do Palikota z anonimowych sp蟪ek w rajach podatkowych p硑n milionowe po縴czki Tu

18.
Afera finansowania kampanii Palikota – po kilkana禼ie tysi阠y wp砤cali emeryci i studenci – niekt髍zy z tych ostatnich teraz si mu wys硊guj Tu
19.Gdybym nie czu si zobowi眤any historycznymi zasz硂禼iami, nie poszed砨ym g硂sowa na lewic, popar砨ym Platform Obywatelsk – deklaruje w rozmowie z “Dziennikiem” Jerzy Urban, redaktor naczelny “Nie” i b. rzecznik genera砤 Jaruzelskiego Tu
18a.
Studenci, kt髍zy w 2005 r. sponsorowali jego kampani, pracuj w urz阣ach kierowanych przez Platform. Tu

19.
Zniszczenie raportu Pitery o CBA Tu

20.
PO odda砤 inouj禼ie Niemcom w spocie wyborczym – poparcie Niemc體 Tu <- To by砤 (mam nadziej) g硊pota, bo je秎i kto zrobi砨y co takiego 秝iadomie (np niemiecka firma reklamowa, hmm wtedy odkre秎). Zatem w zamian:
Minister Gaw硂wski (odowisko) i interesy jego 縪ny Tu

21.
Afera Sulorza i Krzyworzeki z PO w Krakowie- wyprowadzanie pieni阣zy z Krak體 Business Parku Tu

22.
Wycieczka Tuska do Machu Picchu z ca潮 rodzina za pieni眃ze podatnik體 Tu
22a.
Tuska niespe硁ione obietnice o oszcz阣no禼iach Tu

23.
Afera Kudryckiej – kontrola na UJ w zwi眤ku z jedn prac magistersk. Zap阣y totalitarne. Rzecznik Kudryckiej jest doradc Instytutu Wa酬sy. Tu

24.
Afera Atama馽zuka – zarzuty posiadania narkotyk體, prowadzenia samochodu pod wp硑wem 秗odk體 odurzaj眂ych i pr骲y przekupstwa policjanta Tu Aktualno禼i Tu

25.
Afera Misiaka – Ewa Mandziou – prywatnie narzeczona Misiaka, nie musia砤 p砤ci za przelot rz眃owym samolotem. Tu

26.
Afera kopaczy w pi砶 – Donald Tusk, Grzegorz Schetyna i kilku innych pos丑w PO grali w pi砶, zamiast by w Sejmie i g硂sowa. Premier z kolegami uprawia sport w czasie, kiedy g硂sowano nad wetem prezydenta i debatowano o policyjnych emeryturachTu

27.
Afera Pitery i jej sukces – dorsz za 8.20 z Tu

28.
Nowy w眛ek w aferze sopockiej. Wed硊g Rz, przest阷ca z Krakowa po kupieniu atrakcyjnej nieruchomo禼i od miasta Sopot zatrudni syna szefa tamtejszej Platformy Obywatelskiej. Tu

29.
Afera Czumy – d硊gi w USA i nepotyzm – rzecznikiem resortu przyjaciel c髍ki Czumy Tu

30.
Afera ws. wypowiedzi Gromos砤wa Czempi駍kiego – oficera SB prowadz眂ego Olechowskiego – i bra czynny udzia w utworzeniu PO Tu

31.
tajemnicza zmiana w ustawie- szpitale zamieni si w hotele i kluby Tu

12:16, gregory501
Link Komentarze (1) »

32.
Afera Komorowskiego – Komorowski zatai przed prokuratur informacje o niekt髍ych spotkaniach i ich charakterze z oficerem dawnej WSI w prowokacji s硊縝 dot. rozwi眤ania WSI Tu

33.
Afera KRUS – pa駍twowa kasa zasila lider體 PSL Tu

34.
Afera senatora PO Abgarowicza- mia pr骲owa ukry ponad 700 tys. z. Wed硊g funkcjonariuszy CBA, parlamentarzysta w o秝iadczeniach maj眛kowych z lat 2001-2006 wielokrotnie k砤ma Tu

35.

Afera Wojnarowskiego-Sawickiej – jest udzia硂wcem firmy, handluj眂ej szpitalnymi d硊gami Tu

36.
Zwalnianie z wi陑ie przest阷c體 mafii pruszkowskiej – 28 maja 2008 wi陑ienne mury opu禼i硂 trzech boss體 gangu: Zygmunt R. ps. Bolo, Ryszard Sz. ps. Kajtek oraz Janusz P. ps. Parasol. Poza tym na prze硂mie ostatnich miesi阠y na wolno舵 wysz硂 35 innych “pruszkowiak體”, kt髍zy odpowiadaj m.in. za napady i handel narkotykami Tu

37.
Min Sprawiedliwo禼i – wykre秎i z kodeksu karnego przepis, kt髍y narzuca s眃owi orzekanie najwy縮zego wymiaru kary za morderstwa dokonane ze szczeg髄nym okrucie駍twem Tu
Pr骲a nieudana. Ustawa niezgodna z konstytucj nie przesz砤 Tu

38.
Afera Fabiszewskiej – zarz眃za rz眃owym programem walki z rakiem i prowadzi firm, kt髍a na nim zarabia Tu

39.
Umorzenie 秎edztwa ws. Kulczyk – Auganow. No c罂. Podobno to Kulczyk (zamieszany w afer Orlenu) buduje ju autostrad – najdro縮z w Europie… Tu

40.
Afera sp蟪ki J&S – Pawlak skasowa jej w grudniu 2007 r. prawie p蟪 miliarda z硂tych kary, a Jacek Dubois, pe硁omocnik prawny Platformy Obywatelskiej, od wielu lat zasiada w radzie nadzorczej J&S Energy Tu

41.
Umorzenie 秎edztwa ws afery paliwowej Tu

42.
Polscy dyplomaci, powo硊j眂 si na wytyczne ministra spraw zagranicznych Rados砤wa Sikorskiego, zrywaj kontakty z dzia砤czami polonijnymi krytycznymi wobec rz眃u Tu

43.

Wiceszefem ABW – Zdzis砤w Skor縜 – niby kolega Pawlaka z akademika, by硑 oficer SB – w „nocnej zmianie” m體i wy潮cznie po rosyjsku! Tu

44.
„Prywatyzacja” PKO BP, Gie砫y, LOT, PKP, Poczty Polskiej, z丑 naturalnych, …

45.
Afera Bondaryka – pobory z Telekomunikacji 0,5 mln z Ery 1,5 mln a funkcja szefa s硊縝 specjalnych Tu

46.
Afera Marka Bondaryka. brata szefa ABW – przemyt z硂ta z Belgii do Kaliningradu ! Tu

47.
Afera 苭i眐alskiego – mianowa Michalskiego szefem Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie Nowy szef Prokuratury Apelacyjnej w 2002 doprowadzi do uwolnienia polonijnego biznesmena podejrzanego o pod縠ganie do zab骿stwa genera砤 Marka Papa硑 Tu

48.
Waltz – finansuje z publicznych pieni阣zy najdro縮z na 秝iecie oczyszczalnie 禼iek體 w Warszawie Tu

49.
Waltz – ofiarowanie ITI 500 mln publicznych pieni阣zy na stadion Legii Tu
49a.
To jedna z przyczyn. D硊g wdzi阠zno禼i. Tu

12:15, gregory501
Link Dodaj komentarz »

50.
Czystki w prokuraturze – wracaj obro馽y SB ek體

51.
Afera Chlebowskiego – doprowadzi swymi rz眃ami w 痑rowie do katastrofy finansowej tej gminy Tu

52.
Burmistrz Kra秐ika (!) Piotr Czubi駍ki PO podejrzewany o korupcj Tu

53.
Umorzono 秎edztwo w sprawie defraudacji milion體 z硂tych w s硑nnym Laboratorium Frakcjonowania Osocza Tu

54.
Uniewinnienie Aleksandry Jakubowskiej, ale r體nie z powodu nie wykrycia sprawc體 umorzono

post阷owanie w sprawie tzw. Grupy Trzymaj眂ej W砤dz Tu

55.
Uwolnienie podejrzanych w aferze w COS Tu

56.
Cofni阠ie nakazu zatrzymania Ryszarda Krauze, kt髍y po cichu zg硂si si do prokuratury, odm體i z硂縠nia zezna, z powrotem wr骳i zagranic Tu

57.
Afera Brochwicza – sta si najbardziej wp硑wow osob w polskich tajnych s硊縝ach. Mimo, 縠 formalnie jest tylko szeregowym cz硂nkiem PO, jego ludzie obejmuj najwa縩iejsze funkcje w polskich s硊縝ach specjalnych. Wp硑wy Wojciecha Brochwicza, adwokata Janusza Kaczmarka, zaczynaj niepokoi nie tylko opozycj. Najpierw audyt w s硊縝ach, a potem decyzje personalne – zapowiada po wygranych wyborach Pawe Gra (PO). Mimo to jeszcze przed audytem nowy rz眃 przeprowadza w tej sferze radykalne zmiany. Wed硊g pos丑w opozycji, ich g丑wnym autorem jest Wojciech Brochwicz, by硑 wiceszef MSWiA, dzi doradca PO, a wcze秐iej Andrzeja Barcikowskiego (w czasach rz眃體 SLD szefa ABW) Tu

58.
Afera korupcyjna w ZUS – zatrzymanie prezesa ZUS (forsowanego przez Tuska) Sylwestra R z PO. Tu

59.
Afera boiskowa – tzw orliki kryte szkodliw chi駍k muraw, Tu przeznaczone w do prywatyzacji. I Tu

60.
Afera stoczniowa – „katar Grada” Tu
60a.
Afera nieuczciwego przetargu w sprawie Stoczni, nieznany nabywca, handlarze broni Tu

61.
Afera NIK – skok na niezale縩o舵 Najwy縮zej Izby Kontroli. (m.in Prywatna firma po秗ednio b阣zie mog砤 wp硑wa na proces kontrolny.) Tu

62.

Afera hazardowa Black Jack (Chlebowski i Drzewiecki lobbowali w interesie kolesi體 z sieci kasyn gry) Tu
62a.
Zmiany w ustawie kt髍e likwiduj kontrol nad hazardem. Tu
62b.
Szef Komitetu Sta砮go Rady Ministr體 a w 2009 mianowany przez PO prezes ZUS zamieszany w afer z automatami o niskich wygranych Tu

63.
Poddanie si w sprawie Eureko Tu

64.
Poddawanie si w sprawach wytoczonych MON przez 縪硁ierzy WSI bez obrony (dot. Aneksu). Decyzja min.Klicha. Tu

65.
Afera nacisk體 na prokuratury : Mi硂szewski (w sprawie przeciw Ziobrze) odm體i, to prokurator z dzi mia砤 powiedzie, 縠 “teraz j przenios do Go砫api lub Suwa砶”. Tu

66.
Afera w prok.Rzeszowskiej. Odwo砤no szefow Prokuratury Okr阦owej w Rzeszowie za brak post阷體 i nie wszczynanie sprawy “砤p體karskiej” przeciwko Kami駍kiemu za … wr阠zenie przez CBA pieni阣zy Piotrowi Rybie i Andrzejowi K., kt髍zy za 砤p體k obiecywali odrolnienie dzia砶i pod Mr眊owem. Tu

67.
Afera z 50 krotnym zmniejszeniem podatk體 od p髄 golfowych -Drzewiecki dla Wejherta ITI

68.
kasz Lorentowicz, by硑 asystent pos砤nki Beaty Sawickiej, twierdzi, 縠 Sawicka, a tak縠 Miros砤w Drzewiecki, naciskali na niego, by sk砤da korzystne dla Platformy zeznania w sprawie finansowania kampanii prezydenckiej Donalda Tuska w 2005 r. Tu

69.
Afera zw.ze znikni阠iem plan體 inwestycji wok蟪 stadionu. Przesz硑 w prywatne r阠e? (na razie jeszcze cisza)

70.
Sp蟪ka MGGP 縪ny Grada i kolegi wygrywa rz眃owe przetargi Tu i tu

71.
Afera z przejmowaniem maj眛ku stoczni przez sp蟪ki c髍ki. Zakup przez sp蟪k, po czym regulacja d硊g體 wobec niej w pierwszej kolejno禼i. Ustawa stoczniowa. Tu

72.
Afera z bezprawnym oskar縠niem Kami駍kiego z naciskami na prokurator體 w tle. Tu

73.

Z砤manie prawa przez Tuska przy zwalnianiu Kami駍kiego Tu

74.
Afera Walz-Zubrzycki – Wynaj阠ie prywatnej firmy ochroniarskiej za pieni眃ze podatnika do likwidacji KDT. Tu

75.
Obejmowanie internetu totaln kontrol Tu

76.
Skandaliczne dofinansowanie OPLA Tu

77.

Awans osoby zamieszanej w spraw Olewnika na wice-szefa CBA (oczywi禼ie ju po odwo砤niu Kami駍kiego) Tu

78.

Pora縦a rz眃u w sporze z J&S. (sprawa Pawlaka, ale czy tylko?) Tu

79.
Likwidacja Instytutu Polskiego w Pary縰 Tu

80.
Wykorzystywanie pods硊ch體 rozm體 prywatnych przez wysokich urz阣nik體 ABW Tu

81.
MEN – Hall – Czytanie fragment體, czyli og硊pianie narodu Tu
81a.
Uzgadnianie podr阠znik體 historii z Niemcami Tu i analizy Tu i tu

82.
Rozmontowywanie systemu emerytalnego na skutek bie勘cych potrzeb Tu i uaktualnienie tu

83.
Afera z projektem budowy Orlik體 Tu

84.
Zlikwidowanie polskiej wiekszo禼i w sp蟪ce EuRoPol Gaz “Porozumienie z Gazpromem” Tu i ocena Guzowatego tu i tu
84a.
Uzale縩ienie na lata od rosyjskiego gazu tu

85.
“Sukces” w sprawie CO2 Tu i tu

86.
Akcja oczerniania przeciwnik體 politycznych. Brudna polityka w Lubinie. Tu
86a.
Podobne akcje w Bia硂gardzie Tu (Troch sosu. Tu)

87.
Umorzenie 秎edztwa w sprawie przeciekowej Tu i tu
87a.
CB pracowa砤 dla Kaczmarka. Tu

88.
Szanta wyborczy w Bia硂gardzie. Karpiniuk: Wybierzecie kandydata PO b阣 pieni眃ze na szpital! Releacja d紈i阫owa

89.

Afera z brakiem 秗odk體 w NFZ. 300 ludzi mo縠 straci wzrok Tu

90.
Dyspozycjyjny wobec SB prokurator – prokuratorem krajowym u Czumy. Tu

91.
Wiceminister zdrowia Krzysztof Grzegorek PO, podejrzany o przekupstwo i mataczenie Tu Pose znany z wys”K”okiej kultury Tu

92.
Afera z wykorzystywaniem maj眛ku skarbu pa駍twa przez koleg體 PO. Dzier縜wa czorszty駍kiego ZEWTu
92a.
Sobiesiak i PO. Bli縮ze kontakty w okolicach Czorsztyna. Tu
92b.
p wyborczy ZEW Niedzica. Tu

93.
Posta zaproponowanej ustawy hazardowej ma charakter aferalny! Jednymi z g丑wnych beneficjent體 tej regulacji b阣 niedawni negatywni bohaterowie tzw. afery hazardowej. Tu

94.
Szef krakowskiej i cz硂nek zarz眃u Platformy Obywatelskiej oraz starosta krakowski z PO, pracowali w firmie, przez kt髍 wyprowadzono za granic miliony z硂tych Tu

95.
ia si z Platformy straci prac. http://iskry.pl/index.php?option=content&task=view&id=1407

96.
Firma senatora Tomasza Misiaka zawar砤 z Poczt Polsk kilkana禼ie kontrakt體 na 潮czn warto舵 oko硂 12 milion體 z硂tych – podaje Tvp.info. W tym samym czasie Misiak pracowa w Senacie nad rozwi眤aniami prawnymi dotycz眂ymi Poczty Polskiej. Tu

97.
Zomowiec z PO szefem KSC Tu mia zosta a tu jest.

98.
Afera z konkursami w Ratuszu. Hanna Gronkiewicz-Waltz ustawia砤 konkursy pod z g髍y ustalonych kandydat體. Tu

99.
Pieni眃ze na dzia砤lno舵 instytutu, kt髍ym kieruje 縪na ministra, przekazywa硑 sp蟪ki skarbu pa駍twa i koncerny dzia砤j眂e na rynku zbrojeniowym Tu Inna afera z 縪n Klicha Tu

12:14, gregory501
Link Komentarze (1) »

6100.
Nepotyzm, kolesiostwo i podzia Polski mi阣zy swoich Tu i tu i
100a.
Tu obsadzili agencje wojskowe
100b.
Koledzy Nowaka Tu
100c.
KGHM Tu
100d.
Radomski PKS Tu
100e.
Inne sp蟪ki na Mazowszu Tu
100f.
Lasy pa駍twowe Tu
100g.
Komorowski zaanga縪wa autorytet marsza砶a Sejmu w obron starego znajomego, uwik砤nego w podejrzany obr髏 ziemi. Tu
100h.
Kolejny wygrany przetarg. Tym razem pose PO Halicki Tu
100i.
Nepotyzm nie obcy PO Tu
100j.
Z nominacji wojewody 12 sp蟪ek dla swoich Tu a szczeg蟪y tu
100k.
Posady przy rozdzielaniu funduszy unijnych Tu
100l.
Doradcy, ministerstwo, prywatne interesy w MZTu
100m.
Kryzys nie dotyczy “naszych” Tu
100n.
Praca dla znajomej szefa NSZ bez kwalifikacji i ze skutkiem w milionach strat dla NFZ na Pomorzu. Tu wcze秐iej tu i z TVP tu oraz tu
100o.
Tu w nadzorze ochrony 秗odowiska Tu

101.
Sekretarz warszawskiej PO z prokuratorskimi zarzutami. Tu

102.
Manipulacja sonda縠m unijnym na stronie PO Do obejrzenia

103.
Nieudacznik z PO po nara縠niu Ursynowa na gigantyczne straty dosta posad w strategicznej firmie Tu

104.
Znowu bez przetarg體. Promowanie agencji kt髍a obs硊giwa砤 kampani PO Tu

105.
Partyjna propaganda za pieni眃ze rz眃u. Tu

106.
Afera z ustaw o SKOKach. Likwidacja niezale縩o禼i tych instytucji, jedynych bank體 niezale縩ych od nomenklatury. Tu

107.
Publiczne pieni眃ze na noclegi syna Grasia Tu

108.
Aferalny wiceminister. Dzi阫i fikcyjnemu meldunkowi Maciej Trzeciak kupi 206 ha, by zarobi krocie na unijnych dop砤tach. Tu

109.
Wyciszona sprawa samob骿stwa funkcjonariuszki ABW. Wielokrotnie mia砤 by przes硊chiwana przez nowe kierownictwo s硊縝, szukaj眂e dowod體 na bezprawne dzia砤nia szef體 ABW w czasach rz眃體 PiS Tu

110.
Pozbawienie opieki 80 tys. ob硂縩ie chorych. Oszcz阣no禼i. Eutanazja? Wyrok! Tu i 紃骴硂

111.
Brak polityki energetycznej w szczeg髄no禼i dalsze uzale縩ianie nas od Rosji Tu
111a.
Prawdopodobne odst眕ienie od wsp蟪pracy z grup pa駍tw ba硉yckich przy el.j眃rowej na Litwie Tu warto przypomnie wizyt Tuska w Pary縰 tu

112.
Afera z komisji “przyjazne pa駍two”: propozycja ustawy przewiduj眂ej wi陑ienie za handel szczypiorkiem. Na szcz甓cie “za” – tylko PO. Tu

113.
Przeciek z polskich urz阣體 do bia硂ruskeigo KGB Tu Kto odpowiada za dane finansowe w Polsce?

114.
Wykorzystywanie s硊縝 w celu kompromitacji niewygodnych os骲. Zbieranie hak體 na genera砤 kt髍y skrytykowa MON a potem odszed ze s硊縝y Tu

115.
Afera w MZ. Doradc Kopacz, Jan Go潮b op砤cany przez koncerny farmaceutyczne. Tu
115a.
Poprzedni doradca te niez硑, czy mo縠 wsp蟪pracowa nie z tymi co trzeba? Tu

116.
Afery z samob骿stwami w MS. Samob骿stwo podczas g硂d體ki. Tu
116a.
“Samob骿stwa” w sprawie Olewnika. Trzech morderc體 Tu i stra縩ika wi陑iennego (za du縪 wiedzia?) tu

117.
Afera “Lidia Staro”. Dwie wersje. I. Pos砤nka Plaformy Obywatelskiej, zarobi砤 kilkaset tysi阠y z硂tych, korzystaj眂 na skonstruowanej przez siebie nowelizacji prawa sp蟪dzielczego. Tu
II. Usi硂wa砤 sprzeciwi si lokalnej klice PO i zosta砤 zniszczona Tu

119.
Norbert Wojnarowski PO, kt髍y zg硂si w Sejmie projekt ustawy o ZOZ-ach (ustawa umo縧iwia wierzycielom przejmowanie szpitali za d硊gi) jest prywatnie udzia硂wcem firmy handluj眂ej d硊gami szpitali i wsp髄nie z 縪n ma 48% udzia丑w w firmie Progres. Tu

120.
Pose Platformy Obywatelskiej Sejmu V Kandencji, kandydat PO prezydenta Krakowa, Tomasz Szczypi駍ki zatrzymany w zwi眤ku z nieprawid硂wo禼iami przy sprzeda縴 grunt體 Tu Ups, to poprzednia kadencja.
Pa砤c Potockich za 砤p體k. Sprawa Miros砤wa B. z PO Tu

121.
Afera Roso砤. Powinien mie zarzuty, ale awansowa. Musi ma plecy (zna Sobiesiaka Tu. W 2006 zarzucano mu wyprowadzanie pieni阣zy z Platformy Obywatelskiej. Potem z rekomendacji Platformy Obywatelskiej dosta miejsce w zarz眃zie Agencji Rozwoju Mazowsza a w ko馽u zosta doradc ministra DrzewieckiegoTu

122.
Afera pos砤 Sycza, olszty駍ka PO, z dotacj 40 mln. przydzielon przez 縪n na wiat na dzia砪e Sycz體. Tu
122&117 K丑tnia w PO Tu

123.
Afera Ludwiczuka. Senator PO nie zamie禼i w o秝iadczeniu maj眛kowym wszystkich informacji i dzi阫i temu zarobi 138,4 tys.z Tu

124.
Waldy Dzikowski (wtedy pose dzi senator), by硑 wiceprzewodnicz眂y klubu i (by硑?) wiceprzewodnicz眂y Platformy Obywatelskiej z zarzutami korupcji ale schowany za immunitetem Tu Spraw umorzono w wyniku nieuchylenia immunitetu i nie by硂 okazji by j wznowi Tu

125.
Afera geotermiczna. Cofni阠ie zgody na dofinansowanie geotermii przez UE (bo o.Rydzyk?) Tu

126.
Afera z dodacjami UE do nauki. Kudrycka odebra砤 dotacje UE 30 uczelniom by usprawiedliwi odebranie ich WSKSiM (Rydzyka) Tu

127.
Kolejna afera z Ministrem odowiska. Minister 秗odowiska chcia przeforsowa ustaw, kt髍a pomog砤by jego fundacji Tu

12:12, gregory501
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 11 pa糳ziernika 2009
APEL W OBRONIE SZEFA CBA N.KAMI裇KIEGO!!!

http://kijowski.salon24.pl/130402,apel-w-obronie-kaminskiego-trzeba-dzialac

02:34, gregory501
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 09 czerwca 2009
Obchody Rocznicowe 4.06.2009r. na Placu Solidarno禼i w Gda駍ku

http://s711.photobucket.com/albums/ww119/Grzegorz33/Msza%204%20czerwca/

23:31, gregory501
Link Dodaj komentarz »
niedziela, 14 grudnia 2008
WYROK DLA ZIOBRY NIEWSP覯IERNY DO WINY -POwracaj SY KAPTUROWE
Wreszcie polski system s眃ownictwa (bo raczej nie prawo) dokona tego, co nie uda硂 si politykom - dopad i zrujnowa Ziobr.Od 200-tu do 500 tysi阠y na przeprosiny doktora G. w mediach, oraz 30 tysi阠y zado舵uczynienia to rzeczywi禼ie i w istocie decyzja s眃u o przepadku mienia. Co ciekawsze, zrzutka koleg體 z PiS na Z.Ziobr jest pono niezgodna z prawem. G硊pi Ziobro powinien bra przyk砤d z 苭i眐alskiego, kt髍y broni mafioz體 i "biznesman體", a teraz jest ministrem i broni... interesu PO (czyli tego samego)....Albo w og髄e od razu zosta lekarzem (olewaj眂 takie smieszne rzeczy jak "prawo" i "sprawiedliwo舵") i zaj辨 si przyczepianiem serca do serca, albo drugiej g硂wy....?Mniejsza ju o to, 縠 sam doktorek G> nadal wygl眃a na wyj眛kowego bydlaka, z硂dzieja i morderc. Sprawa b阣zie si jeszcze 秎imaczy d硊go i nie wiadomo, jak si sko馽zy w 秝ietle opinii ekspert體 (czyli kolesi po fachu). Ziobro natomiast zosta upokorzony, uziemiony szybko i skutecznie. Chcia硂by si powiedzie - jak za czas體 stanu wojennego i przyspieszonych orzecze.Nie wiem z czego cieszy si POlikot, kt髍y ju obiecuje, 縠 wykupi mieszkanie Ziobry i zrobi w nim muzeum IV RP? Na jego miejscu zrobi砨ym wystaw penis體-wibrator體.
A z czego ciesz si lemingi, kt髍ym w ka縟ej chwili komornik mo縠 禼i眊n辨 gacie? Z czego ciesz si tak zwani dziennikarze (przecie noga mo縠 si omskn辨, rozpoznanie zawie舵, mimo zaanga縪wania i sprytu?)
Nie wiem, a przecie powinienem wiedzie.Rado禼i napawa przecie fakt (oczywi禼ie zainteresowanych), 縠 agenci, oficerowie 秎edczy, kapusie i kombinatorzy, z硂dzieje i przekr阠iarze, agresywni wariaci i chamy, kt髍zy opowiedzieli si PO odpowiedniej stronie, mog czu si bezkarni.
痑den „niezawis硑 s眃" (oddychaj眂y z ulg po okresie IV RP, czyli po PiS-owskim tzw.faszyzmie) nie ska縠, ani nie zrujnuje ani POlikota, ani Niesio硂wskiego, niezale縩ie od tego, jakie prawa z砤mi. Oni mog szczeka, k砤ma i obra縜 do woli. Nawet prezydenta RP. I... niech im kto skrzywi palec, a b阣zie wrzask!!!!
Przeciwnicy III RP /czytaj republiki bananowej/ musz za to schowa mord w kube i pokornie odwiedza Satyryczne Muzeum IV RP im. Kurwikota, albo sk砤da kwiaty pod pomnikiem Kapusia im. Niesio砤-Gaw阣zio砤, albo zostan zlicytowani do ostatnich majtek na ty砶u. Wolno舵 S硂wa i Demokracja, jak si patrzy (na Tuska)!Moim zdaniem mamy w砤秐ie do czynienia z klasyczn oligarchi, a nie (obrzydzonym przez PO, UW, KLD i innych „afere丑w") liberalizmem. R罂owa arystokracja rz眃zi, a czerwony byznes cieszy si wreszcie spokojem.Kryzys, nie kryzys, a u nas jest wreszcie przynajmniej porz眃ek, jak za komuny, albo stanu wojennego (za czym 47 % otumanionych cudem Tuska obywateli t阺kni)!!!
21:45, gregory501
Link Komentarze (1) »
niedziela, 24 lutego 2008
IPN BADA ZESTRZELENIE POLSKIEGO SAMOLOTU NAD CSRS W 1975 R.

Pion 秎edczy IPN bada spraw zestrzelenia w 1975 r. nad Czechos硂wacj polskiego samolotu, kt髍ym pilot chcia uciec na Zach骴. Dionizy B. zgin背, gdy czeski my秎iwiec zestrzeli jego maszyn - co nast眕i硂 za zgod polskich w砤dz.

  • IPN i kontrowersyjne ksi笨ki(21-02-08, 21:35)
  • IPN stawia zarzuty esbekom(21-02-08, 19:15)
  • IPN szuka mogi zamordowanych akowc體(19-02-08, 18:33)
  • Nowak: tylko m硂dzi z IPN-u to ludzie 秏iali(17-02-08, 21:10)
Pion 秎edczy warszawskiego oddzia硊 Instytutu chce wyst眕i do strony czeskiej o materia硑 sprawy; poszukuje te jej dokument體 w archiwach wojska z lat PRL.IPN ma nadziej, 縠 pozwoli to ustali, kto z polskich w砤dz odpowiada za przest阷stwo przekroczenia uprawnie, kt髍e doprowadzi硂 do 秏ierci pilota. IPN kwalifikuje ten czyn jako komunistyczn zbrodni zab骿stwa - za co grozi nawet do縴wocie.edztwo toczy si w sprawie przekroczenia w lipcu 1975 r. uprawnie przez nieustalonego funkcjonariusza publicznego z Dow骴ztwa Wojsk Obrony Powietrznej Kraju. Wed硊g IPN, przest阷stwo polega硂 na wydaniu - wbrew obowi眤uj眂ym w Polsce regulacjom prawnym, za po秗ednictwem Centralnego Stanowiska Dowodzenia Obrony Powietrznej CSRS w Pradze - zgody na zestrzelenie przez czeski my秎iwiec polskiego samolotu cywilnego AN-2. W swym post阷owaniu IPN analizuje te procedury prawne ca砮j sytuacji.AN-2 by w PRL podstawowym ma硑m samolotem transportowym dla wojska; u縴wano go te w lotnictwie cywilnym. Ten 12-metrowy jedno秏ig硂wy dwup砤towiec konstrukcji radzieckiej m骻 zabra na pok砤d 12 os骲.Nie by to jedyny przypadek 秏ierci na terytorium CSRS Polaka, kt髍y zmierza na Zach骴. W 2002 r. zapowiadano, 縠 IPN dostanie od swego czeskiego odpowiednika nazwiska Polak體 zabitych w latach 1948-1956 podczas przekraczania granicy Czech z Niemcami i Austri. W sprawie ofiar "czeskiej granicy" 秎edztwa prowadz obie instytucje.觲czesny szef pionu 秎edczego IPN prof. Witold Kulesza m體i wtedy, 縠 Polacy d笨眂y w latach stalinizmu na Zach骴 padali w Czechach ofiar "秏iertelnej pu砤pki" - zasiek體 pod napi阠iem 5 tys. volt. "By硑 one niewysokie, przez co mo縩a by硂 si 硊dzi, 縠 nie s trudne do sforsowania. Nigdzie nie by硂 jednak ostrze縠nia, 縠 dotkni阠ie drutu spowoduje natychmiastow 秏ier" -powiedzia Kulesza. "Dlatego te obie strony zgodnie oceniaj to jako posta zbrodni komunistycznej"
16:10, gregory501
Link Dodaj komentarz »
sobota, 23 lutego 2008
TUSK JAK Z WILK Z CZERWONEGO KAPTURKA

Nie tak dawno temu pewien podst阷ny Wilk, aby dosta si do chatki babci Czerwonego Kapturka, by got體 obieca wszystko - tak zaczyna si nowy spot Prawa i Sprawiedliwo禼i z Donaldem Tuskiem w roli g丑wnej, kt髍y w czwartek wieczorem pojawi si w TVP1. Spot o z硑m wilku, jak deklarowa w czwartek w Sejmie rzecznik klubu PiS Mariusz Kami駍ki, podsumowuje 100 dni rz眃u Donalda Tuska. Filmik opisa czwartkowy "Dziennik". Kami駍ki przekonuje, 縠 spot ma pokaza "niekonsekwencje" rz眃體 PO i premiera.Materia utrzymany jest w konwencji bajki o Czerwonym Kapturku; scenki animowane przeplataj si z wypowiedziami Tuska sprzed i po wyborach."Nie tak dawno temu pewien podst阷ny Wilk, aby dosta si do chatki babci Czerwonego Kapturka, by got體 obieca wszystko" - po tym bajkowym wst阷ie miejsce animowanych postaci zajmuje Donald Tusk. Najpierw w kadrach z kampanii parlamentarnej, gdy obiecuje "radykaln podwy縦 p砤c w bud縠t體ce" i podkre秎a, 縠 "m體i o tym odpowiedzialnie".Wraca bajkowa sceneria. Lektor czyta: "Kiedy babcia uwierzy砤 w te obietnice, Wilk pokaza swe prawdziwe oblicze". I ponownie wida Tuska, tym razem jako premiera, podczas Bia砮go Szczytu s硊縝y zdrowia. "Jak jakim czarodziejskim sposobem znajd pieni眃ze w bud縠cie pa駍twa, wydaje mi si ma硂 realne" - m體i szef rz眃u, obok kt髍ego siedzi minister zdrowia Ewa Kopacz. Kolejny kadr: "Jak co jest niemo縧iwe, to jest niemo縧iwe" - m體i premier."Na szcz甓cie jest kto, kto mo縠 uratowa i babci i wnuczk" - na tle tych s丑w lektora na ekranie pojawia si Jaros砤w Kaczy駍ki. "Rz眃zenie to nie bajka, rz眃zenie to odpowiedzialno舵, ten rz眃 jest od bajek, a Polacy przecie zas硊guj na wi阠ej" - m體i prezes PiS."Operetka", "縜硂sna pr骲a szukania poparcia, g丑wnie przedszkolak體" - tak spot komentuj politycy PO.Wed硊g PO, spot "to kolejna 縜硂sna pr骲a, operetka w wydaniu braci Kaczy駍kich". Wicemarsza砮k Stefan Niesio硂wski (PO) m體i w czwartek dziennikarzom w Sejmie, 縠 do polityk體 PiS "nie dotar硂, 縠 wybory ju si sko馽zy硑". "PiS przypomina Japo馽zyk體 na Filipinach, kt髍zy jak wiadomo 20 lat po zako馽zeniu wojny jeszcze walczyli i napadali na kury w krzakach" - ironizowa.Jego zdaniem, Kaczy駍ki, to nie dzielny gajowy, kt髍y broni Czerwonego Kapturka, tylko "gajowy Marucha, buszuj眂y w poszyciu le秐ym". "J.Kaczy駍ki powinien sobie wzi辨 d硊縮zy urlop wypoczynkowy, bo najwyra糿iej goni w pi阾k" - oceni polityk Platformy.Tak縠 w ocenie szefa klubu PO Zbigniewa Chlebowskiego, "premier J. Kaczy駍ki wci笨 nie mo縠 si pogodzi z pora縦 (wyborcz)" i "z wysok popularno禼i" rz眃u Donalda Tuska. Wed硊g Chlebowskiego, J.Kaczy駍ki po pierwszych stu dniach swoich rz眃體 "nawet nie marzy" o takim poparciu, jakim w tej chwili cieszy si rz眃 PO.Chlebowski, jak m體i, zach阠a, by te stacje, kt髍e b阣 emitowa spot, po tej "bajeczce pu禼i硑 (...) kultowy film +O dw骳h takich co ukradli ksi昕yc+".Z kolei wed硊g wiceszefa klubu PO Waldy Dzikowskiego, spot PiS to bajka kierowana do przedszkolak體. "Ale je秎i PiS liczy na to, 縠 b阣zie to ich elektorat, to musz poczeka 12 lat, a dzieci osi眊n wiek, w kt髍ym b阣 mog硑 g硂sowa" - ironizowa.Rzecznik klubu PiS odpowiada jednak, 縠 film skierowany jest do os骲 doros硑ch, a jego emisja po Wieczorynce to "typowo PR-owski zabieg, kt髍y ma zwr骳i uwag i jak wida zwr骳i". Kami駍ki doda, 縠 PiS, "poprzez atrakcyjn form zwraca uwag na powa縩y problem".W odr罂nieniu do PO, PiS nie widzi podobie駍tw mi阣zy J.Kaczy駍kim a gajowym. "W 縴ciu bym si nie odwa縴 por體na Jaros砤wa Kaczy駍kiego do gajowego" - deklaruje Kami駍ki.Z wypowiedzi rzecznika wynika, 縠 pojawi si kolejne spoty PiS. "Jeste秏y niewyczerpaln kopalni je秎i, chodzi o pomys硑 na spoty, mamy jeszcze kilka w zanadrzu" - zapowiedzia Kami駍ki.Z kolei ocenie Marka Borowskiego (LiD) nale縜硂by si zastanowi, co zrobi, aby pieni眃ze podatnik體 nie sz硑 na tego rodzaju "gry i zabawy". "To ju by硂 wida w kampanii wyborczej, gdzie partie, zw砤szcza te najbogatsze, prze禼iga硑 si w przyk砤daniu sobie r罂nymi filmikami. Teraz jest to kontynuowane" - powiedzia Borowski w TVN24. Poda przyk砤d Francji, gdzie partie polityczne nie mog u縴wa telewizji do kampanii politycznej. "I my秎, 縠 w Polsce trzeba to wprowadzi, bo inaczej grozi nam zdziecinnienie po潮czone z jak倍 grotesk" - oceni polityk LiD.Z tezami Borowskiego zgodzi si wiceminister gospodarki Adam Szejnfeld (PO). "I nie chodzi o to, czy wolno, czy nie wolno kr阠i bajki. A kr赕cie Pa駍two, ile chcecie, od rana do nocy, tydzie za tygodniem, miesi眂 za miesi眂em, ca砮 nast阷ne lata, jakie b阣zie w opozycji, ale byle nie za pieni眃ze podatnik體" - zaznaczy Szejnfeld w TVN24.Jak m體i, "nie po to ludzie pracuj ci昕ko w Polsce, nie po to staraj si, 縠by podtrzyma wzrost gospodarczy", 縠by tworzy nowe miejsca pracy, aby potem z ich podatk體 poprzez bud縠t pa駍twa partie polityczne "uprawia硑 sobie zabawy na koszt obywateli". "Na to zgody nie ma. I mo縠 dobrze, 縠 si pojawi砤 ta bajeczka, bo by mo縠 to b阣zie kolejny element do dyskusji, jak powinno si finansowa partie polityczne w Polsce" - powiedzia wiceminister.Obecnie podstawowym 紃骴砮m finansowania partii s subwencje bud縠towe, przys硊guj眂e tym ugrupowaniom, kt髍e w wyborach parlamentarnych zdoby硑 co najmniej 3 proc. g硂s體 (w przypadku koalicji - 6 proc.). Wysoko舵 subwencji jest obliczana proporcjonalnie do wyniku wyborczego.Wed硊g informacji Pa駍twowej Komisji Wyborczej, po zesz硂rocznych wyborach parlamentarnych co roku (w czasie trwania kadencji Sejmu) PO b阣zie otrzymywa prawie 38 mln z; PiS - 35,5 mln z, koalicja LiD - ponad 19,5 mln, a PSL - ponad 14 mln z.Zgodnie z ustaw o partiach politycznych, maj眛ek partii mo縠 pochodzi tak縠 ze sk砤dek cz硂nkowskich, darowizn, spadk體, zapis體, z dochod體 z maj眛ku (np. z oprocentowania pieni阣zy zgromadzonych na rachunku bankowym). Partie mog te zaci眊a kredyty. Zabronione s za zbi髍ki publiczne i prowadzenie dzia砤lno禼i gospodarczej. Partia nie mo縠 ponadto przyjmowa datk體 od cudzoziemc體 oraz firm. Od 4 czerwca 1989 r minie za chwil 19 lat,100 dni Tuska i jego dru縴ny to rami tych 19 lat.Tusk i jego kompania by砤 uczestnikiem marazmu i beznadzieji rz眃z眂ych.B阣眂 marsza砶iem senatu,sejmu ,cz硂nkiem najwy縮zych w砤dz rz眃體 K-LD pokazywa to samo co i teraz tzn.N I C.Hase砶a love,by 縴硂 si lepiej,II Irlandia,cuda niewida s poprostu o dup rozbi.Mija 100 dni a oni ci眊le o PiS-ie,prezydencie ,pierdo砤ch,raportach,CBA

11:29, gregory501
Link Dodaj komentarz »
ZAMIESZANIE Z RAPORTAMI NA 100 DNI RZU TUSKA
W Prawie i Sprawiedliwo禼i powsta硑 dwa raporty podsumowuj眂e 100 dni rz眃u Donalda Tuska. Pierwszy powsta w partii pod kierownictwem szefa Zarz眃u G丑wnego PiS Joachima Brudzi駍kiego; drugi przygotowa klub PiS, kt髍ego pracami kieruje Przemys砤w Gosiewski. Raport przygotowany pod kierownictwem Gosiewskiego mo縠 jednak nie ujrze 秝iat砤 dziennego. Jak dowiedzia砤 si PAP ze 紃骴e zbli縪nych do kierownictwa partii, w pi眛ek po po硊dniu do zawarto禼i raportu zastrze縠nia zg硂si bowiem prezes PiS Jaros砤w Kaczy駍ki. Dokumenty mia硑 by rozpowszechnione na sobotniej konwencji PiS.Klubowy raport ozdobiony zosta humorystycznymi rysunkami. Jeden nawi眤uje do niedawnego protestu celnik體 i kolejek tir體 na granicach. Rysunek przedstawia grup kobiet w kr髏kich sp骴niczkach. Jedna z nich m體i: "Mamy tu roz砤dowa napi阠ie dop髃i rz眃 nie wymy秎i czego sensownego..."W砤秐ie ten rysunek mia wzbudzi zastrze縠nia J.Kaczy駍kiego, kt髍y zdecydowa, 縠 w takiej formie raport si nie uka縠. Jak powiedzia砤 PAP osoba zbli縪na do kierownictwa PiS, nie wiadomo, czy poprawiony raport zostanie wydrukowany przed sobotni konwencj.Rzecznik PiS Adam Bielan zaprzeczy w pi眛ek wieczorem w TVN24, jakoby w raporcie klubu PiS znalaz硑 si jakie rysunki. Jak powiedzia, zapewni go o tym w pi眛ek Gosiewski. "Raport jest ju chyba wydrukowany, b阣zie jutro (w sobot - PAP) rozdany dziennikarzom, nie ma w nim 縜dnych rysunk體" - powiedzia Bielan."To jest dokument powa縩y, podsumowuj眂y 100 dni dzia砤lno禼i rz眃u Tuska pod wzgl阣em merytorycznym. Tam jest analizowany ka縟y resort po kolei. Nie s眃z, 縠by w nim by硂 miejsce na tego rodzaju rysunki" - zaznaczy rzecznik PiS.Konwencja PiS odb阣zie si w tym samym miejscu, gdzie PO 秝i阾owa砤 zwyci阺two w wyborach parlamentarnych - nowoczesnym warszawskim biurowcu Focus.Oba raporty 潮czy ca砶owicie krytyczna ocena gabinetu PO-PSL.Dokument przygotowany przez biuro organizacyjne partii rozpoczyna si zgrabnie dobranymi cytatami wypowiedzi czo硂wych obecnie polityk體 PO, w tym Stefana Niesio硂wskiego, kt髍y w lipcu 2001 roku (gdy nie by jeszcze w Platformie) w "Gazecie Wyborczej" m體i: "PO najprawdopodobniej sko馽zy tak jak wszystkie ruchy, kt髍e spaja jedynie cynizm, hipokryzja i konformizm".R體nie autorzy raportu PiS nie przebieraj w s硂wach i zarzucaj PO sk砤danie "pustych obietnic", "lenistwo, brak kompetencji i nieudolno舵", "awantury zamiast ustaw".Wed硊g nich, pierwsze 100 dni rz眃u Tuska to "zmarnowany czas". "Ten rz眃 tak naprawd nie rz眃zi". Chce podoba si wszystkim, aby lider Platformy zachowa jak najwi阫sz popularno舵 do wybor體 prezydenckich" - przekonuj autorzy raportu.W raporcie przygotowanym przez biuro organizacyjne PiS powt髍zono wszystkie zarzuty, kt髍e pojawiaj si na konferencjach PiS i w wypowiedziach polityk體 tej partii. Marsza砶owi Sejmu Bronis砤wowi Komorowskiemu zarzucono, 縠 wbrew swoim wcze秐iejszym deklaracjom "nie jest marsza砶iem wszystkich pos丑w, nie dopuszcza pod obrady Sejmu projekt體 ustaw autorstwa parlamentarzyst體 opozycji".PiS uwa縜 te, 縠 pod rz眃ami PO-PSL wraca porz眃ek III RP, "kt髍y zburzy砤 rewolucja IV RP". Partia diagnozuje, 縠 "砤godnieje wymiar sprawiedliwo禼i", o czym 秝iadczy m.in umorzenie post阷owania wobec tzw. grupy trzymaj眂ej w砤dz i zwolnienie z aresztu lobbysty Marka Dochnala.Wed硊g najwi阫szej opozycyjnej partii, dzia砤nia rz眃u zmierzaj do os砤bienia instytucji kontrolnych przez okrojenie bud縠t體 takich instytucji jak NIK i CBA.W ocenie PiS, PO pr骲uje te "podwa縴 autorytet g硂wy pa駍twa" i "podporz眃kowuje interes pa駍twa osobistym ambicjom Donalda Tuska". Takie dzia砤nia - zdaniem PiS - kompromituj Polsk "i os砤biaj nasz pozycj na arenie mi阣zynarodowej"."Ministerialni urz阣nicy zamiast pracowa nad projektami ustaw zajmuj si szukaniem hak體" - napisano w raporcie partii. Zdaniem PiS, PO "nie dba te o najs砤bszych". Jak napisano, zamiany wprowadzone do bud縠tu na 2008 rok "by硑 pisane na kolanie" i zepsu硑 przygotowany przez PiS projekt.Wed硊g PiS, "polityka regionalna jest w r阫ach PO narz阣ziem politycznej zemsty"; "Platforma nie rozwi眤a砤 najbardziej pal眂ego w tej chwili dla s硊縝y zdrowia problemu - konfliktu p砤cowego".PiS zarzuci硂 te rz眃owi "ra勘ce zaniedbania" w przygotowaniach do Euro 2012, co grozi "wielk kompromitacj Polski". Polityka zagraniczna, zdaniem PiS, os砤bia pozycj Polski na arenie mi阣zynarodowej i zagra縜 bezpiecze駍twu ekonomicznemu pa駍twa. Rz眃 PO planuje te - zdaniem PiS - "zamach na media" publiczne.Raport szczeg蟪owo podsumowuje te sytuacj w s硊縝ach specjalnych, gdzie - zdaniem jego autor體 - od zaprzysi昕enia rz眃u trwaj czystki. Raport liczy 79 stron.R體nie raport klubowy - licz眂y ponad 60 stron - nie zostawia na rz眃zie suchej nitki. Klub zarzuca PO "og髄ny marazm i lenistwo". "Polska nie zmieni砤 si jak za dotkni阠iem czarodziejskiej r罂d縦i magika z Gda駍ka" - stwierdzaj autorzy tego raportu i podkre秎aj, 縠 "do tej pory do Sejmu rz眃 przes砤 24 projekty ustaw".Pos硂wie PiS uwa縜j, 縠 "zamiast spe硁iania obietnic" mamy "arogancj i but rz眃z眂ych". W raporcie oceniono, 縠 rz眃 nie prowadzi dialogu spo砮cznego, a "og髄ne debaty zast阷uj konkretne negocjacje".Wed硊g jego autor體, rz眃 "w 縠nuj眂y spos骲 zaprzepa禼i mo縧iwo舵 wykorzystania misji dobrej woli prezydenta RP, wykorzystuj眂 to do ma硂stkowych k丑tni i krytyk".Z kolei polityka zagraniczna rz眃u PO-PSL, wed硊g klubu PiS, sprowadza si przede wszystkim do "ustawiania Polski w roli petenta", a to os砤bia nasz pozycj w Europie i na 秝iecie i stanowi "powa縩e zagro縠nie dla naszego bezpiecze駍twa".W ocenie PiS, "tajemnicza pozostaje rola prof. W砤dys砤wa Bartoszewskiego w KPRM i jego relacja do ministra spraw zagranicznych Rados砤wa Sikorskiego".PiS wytyka te PO, 縠 "stawia na polityczny PR zamiast na efektywne i skuteczne rz眃zenie pa駍twem". Wed硊g PiS - obecny rz眃 "jest w du縠j mierze zak砤dnikiem medi體", bo to stamt眃 - jak oceniono - czerpie wiedz o Polsce.W raporcie klubowym ostro skrytykowano polityk kadrow nowego rz眃u. "Zapowiadana +normalno舵+ w polityce kadrowej okaza砤 si powrotem do najgorszych obyczaj體 czystek politycznych, kt髍e w trakcie kampanii PO i PSL ostro krytykowa硑" - stwierdzaj autorzy klubowego raportu.Najgorszymi ministrami rz眃u, wed硊g raportu, s szefowie resort體 sprawiedliwo禼i i zdrowia. "Obecny minister sprawiedliwo禼i 秝ieci 秝iat砮m odbitym, 縴wi si 秎edzeniem poprzednika i analizowaniem jego dokona" - uwa縜 PiS,"Suchej nitki" nie pozostawiono na polityce zdrowotnej rz眃u. Wed硊g raportu, minister zdrowia Ewa Kopacz to "najwi阫sza pomy砶a kadrowa" a jedyny konkret proponowany przez rz眃 to "prywatyzacja szpitali".Skrytykowano te "pospieszn" decyzje o zako馽zeniu misji w Iraku i postawienie w zwi眤ku z tym "pod 禼ian" prezydenta Lecha Kaczy駍kiego, kt髍y dowiedzia si o tym za "po秗ednictwem medi體"
11:20, gregory501
Link Dodaj komentarz »
"PO TWORZY MEDIALNY MATRIX"
Wczoraj PiS wystartowa硂 ze swoim bajkowym spotem, dzisiaj ma zarzuci Platformie tworzenie "medialnego Matriksa". Partia Jaros砤wa Kaczy駍kiego przedstawi dzi raport, kt髍y ma zdemaskowa bezradno舵 rz眃u Donalda Tuska w pierwszych stu dniach rz眃zenia. Autorzy dokumentu twierdz, 縠 PO zamiast rz眃zi, zasypuje media tematami zast阷czymi - pisze "Dziennik". Zarzut o tworzenie politycznego "medialnego Matriksa" nieprzypadkowo pojawi si w砤秐ie dzi. Jeden z polityk體 PiS: "Mamy informacje z kr阦體 PO, 縠 w sobot bardzo mocno zostanie zaatakowany Jaros砤w Kaczy駍ki". Dlaczego? "Bo w砤秐ie na sobot zaplanowali秏y nasz konwencj i PO chce j przykry" - twierdz rozm體cy gazety.Sobotnia konwencja ma by medialn PiS-owsk kulminacj obchod體 stu dni. Platforma zamierza skupi na sobie uwag medi體 w niedziel. O godzinie 14 premier Tusk spotka si z mediami na konferencji prasowej. W otoczeniu swoich ministr體 i sporej grupy pos丑w koalicji ma przedstawi sukcesy Rady Ministr體 w pierwszych 100 dniach. Ale tak縠 plany rz眃u i koalicji PO-PSL na najbli縮ze 300, 1000 i 3000 dni. "Obietnice wyborcze rzeczywi禼ie trzeba realizowa i zamierzamy z tych obietnic wyborczych si rozlicza, r體nie z tych, kt髍e dotycz podwy縠k w sferze bud縠towej" - wyja秐ia wczoraj w "Tr骿ce" szef klubu PO Zbigniew Chlebowski.PiS ma oczywi禼ie na ten temat zupe硁ie inne zdanie. Realizacji wyborczych obietnic domaga si tu i teraz. I punktuje, w jakich dziedzinach PO zawiod砤 zaufanie wyborc體. Poza kr髏kim spotem, o kt髍ym wczoraj pisali秏y, szykowany jest d硊縮zy film z zestawieniem wypowiedzi premiera Tuska z kampanii wyborczej. Go禼ie sobotniej konwencji dostan te kolorowe broszurki ze skr髏owym podsumowaniem dzia砤lno禼i rz眃u.Zdecydowanie mniej medialny jest obszerny, bo licz眂y 61 stron raport. Spora grupa pos丑w PiS pracowa砤 nad nim blisko miesi眂. To g丑wnie praca szefa klubu Przemys砤wa Gosiewskiego, wiceszef體 Krzysztofa Tch髍zewskiego i Gra縴ny G阺ickiej oraz grupy rzecznik體 z komisji sejmowych. Dokument nosi tytu "100 dni sielanki rz眃u Donalda Tuska". Jest podzielony nie na resorty, ale dzia硑. - Na przyk砤d "gospodarka" obejmuje nie tylko resort Waldemara Pawlaka, ale i Ministerstwo Skarbu Pa駍twa, kt髍y ma pod swoj piecz - m體i "Dziennikowi" Gra縴na G阺icka.Ka縟y rozdzia zosta podzielony na dwie cz甓ci. Pierwsza to wykaz obietnic Donalda Tuska: tych z czas體 kampanii wyborczej, ale g丑wnie z rekordowo d硊giego expose. W砤秐ie z tego wyst眕ienia pochodz obszerne cytaty premiera zamieszczone w PiS- owskim raporcie. Druga cz甓 ka縟ego rozdzia硊 to opis rzeczywistych, zdaniem PiS, dokona poszczeg髄nych ministr體. "Platforma zajmuje si przesz硂禼i i przysz硂禼i, a nie m體i nic o tym, co robi w tera糿iejszo禼i, wi阠 tym zajmiemy si my" - powiada jeden z pos丑w PiS. "Te sto dni dla opozycji to jest czas b硂gos砤wiony, bo to, co premier i Platforma dokonali, a raczej czego nie dokonali, to jest samograj. Mamy zamiar z tego korzysta pe硁ymi gar禼iami i ci wszyscy, kt髍ym rosn o秎e uszy, musz si z tym pogodzi" - wt髍uje mu przewodnicz眂y zarz眃u g丑wnego PiS Joachim Brudzi駍ki.Najsurowiej PiS ocenia resort sprawiedliwo禼i i Zbigniewa 苭i眐alskiego, polsk dyplomacj w wykonaniu Rados砤wa Sikorskiego i ministerstwo rozwoju regionalnego kierowane przez El縝iet Bie駅owsk. Mocno dosta硂 si te wicepremierowi Waldemarowi Pawlakowi. "Jego 100 dni to jedynie umorzenie kary sp蟪ce J&S" - podsumowa wczoraj prezes PiS Jaros砤w Kaczy駍ki. Ale celem numer jeden PiS pozostaje Donald Tusk. To pod jego adresem jego poprzednik kieruje najkr髏sz ocen 100 dni: blama
10:47, gregory501
Link Dodaj komentarz »
"POLITYCY JAK SMERFY"

Lider Samoobrony Andrzej Lepper skrytykowa polityk體 zar體no koalicji rz眃z眂ej, jak i opozycji za to, 縠 "bawi si w piaskownicy" zamiast rozwi眤ywa rzeczywiste problemy spo砮cze駍twa. Por體na polityk體 do postaci ze znanej kresk體ki o Smerfach. Jak m體i, premier Donald Tusk to Lalu, prezes PiS Jaros砤w Kaczy駍ki jest Gargamelem, prezydent Lech Kaczy駍ki to ioch, a wicepremier Waldemar Pawlak - Wa縩iak. Jak doda, na takie por體nanie naprowadzi砤 go wnuczka."Zabawa w piaskownicy trwa. Panowie si bawi w bajeczki i kresk體ki. To wszystko 砤dne jest, ale wida, 縠 albo w czasie swojej m硂do禼i nie wybawili si dobrze, albo nie mieli dost阷u do piaskownicy" - ironizowa Lepper."Gargamel 禼iga Lalusia. ioch, od czasu do czasu si obudzi i powie, 縠 kto go o czym nie poinformowa, kto o czym zapomnia. Wtedy Gargamel krzyczy g硂秐o, a Lalu wychodzi i wszystko jest w porz眃ku. W ekipie Tuska jeszcze jest Wa縩iak, kt髍y lekcewa縴 wszystkich i wszystko, kt髍y na temat wszystkiego najlepiej wie co zrobi, a nie robi nic" - powiedzia Lepper.Jak doda, cho wygl眃a to humorystycznie, "jest to dramat". "Ci panowie nie doro秎i do rz眃zenia Polsk, ani Kaczy駍cy, ani pan Tusk ze swoj ekip. Ten czas trzeba przerwa" - m體i."My秎, 縠 秝iadome, m眃re, inteligentne polskie spo砮cze駍two wyci眊nie wnioski z tej ca砮j zabawy i ten okres takiej sielanki si sko馽zy, bo nie mamy rozwi眤anych g丑wnych problem體 s硊縝y zdrowia, szkolnictwa, ochrony ludzi pracy, rolnictwa, ju nie m體i o ludziach najbiedniejszych i rencistach" - podsumowa Lepper. Skrytykowa na konferencji pomys PO dot. finansowania partii politycznych z 1 proc. podatku dochodowego dobrowolnie przekazywanego ugrupowaniom przez podatnik體. "To jest ob硊da" - oceni."Platforma ma w swoich szeregach du縪 ludzi bogatych, sam Janusz Palikot by ich utrzyma" - podkre秎i.Jego zdaniem, 縠by wszystko by硂 czytelne i przejrzyste powinno by tak jak jest obecnie. "To jest najlepsze rozwi眤anie. W nowym systemie trzeba by pozwoli partiom na prowadzenie dzia砤lno禼i gospodarczej, a to by砨y koniec sprawdzania partii"

10:27, gregory501
Link Dodaj komentarz »
PIS Z痀 PROJEKT ZNIESIENIA "PODATKU BELKI"

Komentarz

Sztuka oddawania Pomys PiS, aby zlikwidowa podatek Belki, jest godny pochwa硑. Szkoda tylko, 縠 za obni縜nie podatk體 zabieraj si u nas g丑wnie partie, kt髍e s w opozycji. Klub PiS z硂縴 w czwartek w Sejmie projekt dotycz眂y zniesienia tzw. podatku Belki - zapowiedzia砤 na konferencji prasowej w Sejmie wiceprezes PiS Aleksandra Natalli-iat. Natalli-iat podkre秎i砤, 縠 w poprzedniej kadencji PiS nie zd笨y zrealizowa wszystkich swoich zapowiedzi odno秐ie obni縜nia obci笨e podatkowych, cho "dokona tych zmian bardzo wiele, wi阠ej ni kiedykolwiek"."Podatek Belki" zosta wprowadzony w 2001 roku Jest pobierany od zysk體 z funduszy inwestycyjnych, gie砫y i odsetek od lokat bankowych oraz oprocentowanych kont."Chcemy, aby te 秗odki mog硑 od przysz砮go roku pozosta w gestii podatnik體" - deklarowa砤 Natalli-iat. Pos砤nka doda砤, 縠 tym projektem jej klub chce "troszk pom骳 PO", kt髍a tak縠 zapowiada砤 obni縜nie obci笨e podatkowych, ale "jako nie bardzo si do nich kwapi".Minister finans體 Jacek Rostowski na swojej pierwszej konferencji prasowej po obj阠iu resortu zapowiedzia, 縠 resort zastanowi si, czy znie舵 "podatek Belki" w 2009 roku. "Mamy sytuacj wzrostu gospodarczego, nale縴 o ni bardzo dba, ale nale縴 r體nie dba o to, by z tego wzrostu gospodarczego mogli korzysta wszyscy obywatele" - m體i砤 Natalli-iat.Dopytywana dlaczego rz眃 PiS przez dwa lata swoich rz眃體 nie zni髎 "podatku Belki" Natalli-iat odpowiedzia砤, 縠 w tym czasie PiS wprowadzi szereg zmian, kt髍e 潮cznie spowodowa硑 obni縠nie obci笨e podatkowych, a tym samym spadek wp硑w體 do bud縠tu pa駍twa "rz阣u ponad 30 mld z"."M體ili秏y o tym, 縠 b阣ziemy dokonywa nast阷nych zmian (...), wszystkich tych zmian wprowadzi jednocze秐ie nie by硂 mo縩a"
09:49, gregory501
Link Dodaj komentarz »
POwcy IGAJ MACIEREWICZA,W REWAN疷 MACIEREWICZ SKW

PO zapowiada doniesienie do prokuratury na Antoniego Macierewicza (PiS) za jego dzia砤nia jako szefa S硊縝y Kontrwywiadu Wojskowego. On sam chce 禼iga SKW. Macierewicz z硂縴 ju wiele doniesie, m.in. na nowe w砤dze SKW, kt髍e z kolei chc 禼igania jego. Formalnych 秎edztw w tych sprawach na razie nie ma. Platforma zarzuca Macierewiczowi - za rz眃體 PiS szefowi komisji weryfikacyjnej Wojskowych S硊縝 Informacyjnych, szefowi SKW i wiceszefowi MON - "ewidentne dzia砤nie na szkod pa駍twa", w tym "nieudolne" likwidowanie WSI. Podstaw mia硑by by ustalenia audytu w s硊縝ach, o kt髍ych napisa "Dziennik". Pocz眛kowo dopuszczano mo縧iwo舵 postawienia Macierewicza przed Trybuna砮m Stanu, ale prawo nie przewiduje tego ani wobec szefa SKW, ani wiceszefa MON. PO zastanawia si wobec tego nad doniesieniem do prokuratury. W 秗od Macierewicz zapowiedzia zawiadomienie prokuratury o mo縧iwo禼i pope硁ienia przest阷stwa przez b. ju p.o. szefa SKW p砶. Grzegorza Reszk w zwi眤ku z "wyciekiem" do medi體 raportu z audytu w SKW. Wed硊g Macierewicza, przest阷stwo mia硂 polega m.in na niedope硁ieniu obowi眤k體 s硊縝owych przez p砶. Reszk "poprzez nieprawid硂we zabezpieczenie prac komisji audytorskiej", w wyniku czego dosz硂 "do ujawnienia informacji stanowi眂ych tajemnic pa駍twow osobie dzia砤j眂ej na rzecz podmiotu zagranicznego, tj. dziennika +Dziennik+, kt髍ego w砤禼icielem jest Axel Springer Polska". Zdaniem Macierewicza, cz甓 ujawnionych przez "Dziennik" we wtorek informacji jest nieprawdziwa. Wed硊g gazety, z raportu wynika, 縠 w SKW kierowanej przez Macierewicza kurs na pierwszy stopie oficerski trwa zaledwie 17 dni, a kadr do nowych s硊縝 szukano m.in. w秗骴 policjant體 i b. funkcjonariuszy UOP, a tak縠 harcerzy i dziennikarzy. Ju wcze秐iej Prokuratura Okr阦owa w Warszawie wszcz瓿a post阷owanie sprawdzaj眂e z zawiadomienia Macierewicza, kt髍y twierdzi, 縠 obecne kierownictwo SKW dopu禼i硂 si licznych przest阷stw. Post阷owanie sprawdzaj眂e ko馽zy si albo wszcz阠iem formalnego 秎edztwa, albo odmow tego.To zawiadomienie Macierewicza dotyczy przest阷czych - zdaniem pos砤 PiS - dzia砤 Reszki i jego podw砤dnych od grudnia 2007 r. do lutego 2008 r. W zawiadomieniu s wymienione takie przest阷stwa, jak niedope硁ienie obowi眤k體, przekroczenie uprawnie, pom體ienie, fa硈zywe oskar縠nia, manipulowanie dokumentami i zeznaniami, po秝iadczenie nieprawdy, bezprawne gro糱y oraz wprowadzanie w b潮d najwy縮zych organ體 pa駍twa. Macierewicz twierdzi, 縠 "mamy do czynienia z nielegalnymi pods硊chami oraz nielegaln inwigilacj stosowan przez kierownictwo SKW, pr骲 wymuszenia fa硈zywych zezna". Maj si te tam odbywa "nielegalne przes硊chania, tak縠 po godz. 21". Jeszcze wcze秐iej Reszka z硂縴 zawiadomienie do prokuratury o nielegalnym kopiowaniu dokument體 w SKW za czas體 Macierewicza - czemu on zaprzecza. Wed硊g "GW", bezprawne kopiowanie tajemnic SKW rozpocz瓿o si tu przed wyborami i trwa硂 po zwyci阺twie PO do listopada 2007 r. Prokuratura Okr阦owa w Warszawie prowadzi te post阷owanie sprawdzaj眂e ws. jeszcze innego doniesienia Reszki - o podejrzeniu przest阷stwa polegaj眂ego na uniemo縧iwieniu SKW kontroli w komisji weryfikacyjnej WSI. Macierewicz z硂縴 te zawiadomienie o podejrzeniu pope硁ienia przest阷stwa przez marsza砶a Sejmu Bronis砤wa Komorowskiego - chodzi o wpuszczenie szefa biura prasowego kancelarii Sejmu Jaros砤wa Szczepa駍kiego na sal podczas tajnych obrad, gdy minister sprawiedliwo禼i Zbigniew 苭i眐alski m體i o pods硊chach. Ponadto od listopada 2007 r. w Prokuraturze Okr阦owej w Warszawie trwa - z doniesienia Macierewicza - post阷owanie sprawdzaj眂e w sprawie domniemanego ujawnienia tajemnicy pa駍twowej przez b. szefa MON Rados砤wa Sikorskiego. Macierewicz nie chcia zdradzi szczeg蟪體 zawiadomienia. M體i jedynie, 縠 jego powodem jest to, co sam Sikorski m體i w mediach o swych rozmowach z najwy縮zymi osobami w pa駍twie, w tym z prezydentem, na temat Afganistanu. Sam Sikorski m體i, 縠 w ca砮j sprawie mo縠 chodzi o to, 縠 "wielokrotnie wy秏ia pseudoinformacje" Macierewicza, "jakoby p蟪nocny Afganistan i armia afga駍ka by硑 ponownie pod kontrol Rosji". "Macierewicz m體i te banialuki na prawo i lewo" - dodawa Sikorski, podkre秎aj眂, 縠 "zawsze mo縩a pod ka縟 informacj napisa, 縠 jest tajna". "Niekompetencja Macierewicza nie mo縠 by obj阾a tajemnic pa駍twow" - doda Sikorski, podkre秎aj眂, 縠 on sam m體i o sprawie "na takim szczeblu og髄no禼i, i nic z tego nie wynika". Wojskowa Prokuratura Okr阦owa w Warszawie umorzy砤 ju ponad po硂w 秎edztw, wszcz阾ych z doniesie Macierewicza jako szefa komisji weryfikacyjnej. Chodzi硂 o nieprawdziwe informacje w o秝iadczeniach weryfikacyjnych b. 縪硁ierzy WSI, kt髍zy chcieli przej舵 do nowych s硊縝 - wi阫szo舵 spraw mia砤 dotyczy nieprawid硂wo禼i w wydawaniu dopuszcze do tajemnic pa駍twowych. W maju 2007 r. Prokuratura Okr阦owa w Warszawie odm體i砤 秎edztwa w sprawie "nierozliczenia si z dokumentami niejawnymi" przez Macierewicza - jako wiceszefa MON w 2006 r. Prokuratura uzna砤, 縠 nie dosz硂 do z砤mania prawa. Doniesienie z硂縴硂 MON - jeszcze gdy szefem resortu by Sikorski. WSI przesta硑 istnie 30 wrze秐ia 2006 r., rozwi眤ane na mocy ustawy. Nieprawid硂wo禼i w WSI opisano w ujawnionym w lutym 2007 r. przez prezydenta Lecha Kaczy駍kiego raporcie z weryfikacji WSI, sygnowanym przez Macierewicza. Na podstawie raportu Wojskowa Prokuratura Okr阦owa w Warszawie wszcz瓿a 秎edztwa w sprawach m.in.: nielegalnego handlu broni przez WSI, rosyjskiej penetracji w WSI, tajnej operacji WSI w Afganistanie; przetargu na Ko硂wy Transporter Opancerzony, nielegalnej inwigilacji partii politycznych. Niekt髍e z tych 秎edztw zawieszono do czasu zako馽zenia prac komisji weryfikacyjnej WSI - kt髍a dysponuje odpowiednimi aktami. Zako馽zenie prac komisji ma nast眕i w czerwcu 2008 r. "Cz甓 os骲 wymienionych w raporcie jako agenci WSI wytoczy砤 Macierewiczowi lub MON procesy. Uczynili tak m.in. Piotr Nurowski z Polsatu, za硂縴ciele ITI, publicy禼i Jerzy Marek Nowakowski i Jaros砤w Szczepa駍ki (dzi szef biura prasowego Sejmu)". Od pa糳ziernika 2007 r. Prokuratura Okr阦owa w Warszawie prowadzi 秎edztwo w sprawie domniemanego niedope硁ienia obowi眤k體 przy tworzeniu raportu. Pocz眛kowo prokuratura odm體i砤 wszcz阠ia takiego 秎edztwa - czego chcieli autorzy 13 zawiadomie o przest阷stwie, jakie wp硑n瓿y od os骲 i instytucji wymienionych w raporcie m.in. jako agenci WSI (zawiadomienia z硂縴硑 m.in. Polsat i ITI). Po ich odwo砤niu 秎edztwo wszcz阾o. Dotyczy ono "podejrzenia pope硁ienia przest阷stwa przez cz硂nk體 komisji weryfikacyjnej, polegaj眂ego na niedope硁ieniu ci笨眂ych na nich obowi眤k體 rzetelnej weryfikacji prawdziwo禼i danych zebranych w toku post阷owania likwidacyjnego WSI i dopuszczenia do zamieszczenia w raporcie nieprawdziwych danych pochodz眂ych z niewiarygodnych 紃骴e, dotycz眂ych os骲 fizycznych i podmiot體 gospodarczych, co stanowi硂 dzia砤nie na szkod interesu prywatnego tych os骲 i podmiot體". Macierewicz wiele razy m體i, 縠 raport oparto na dokumentach WSI i ustaleniach komisji weryfikacyjnej. Najpierw szeryf Julka Pitera 禼iga Kami駍kiego, komercja mediowa z pomyjami wyborczymi przez 90 dni fetowali jakie to tajemnice odkry砤 Julka, niemal縠 ju ustatlali jaka kara go spotka ile lat wi陑ienia i co dupa okaza硂 si,ze raportu w砤禼iwei nie ma , 縠 to jest tylko notatka dla premiera, p蠹niej wzi阬i na tapet Zibr, cheboszczak z 痑d硊縪wnego 痑rowa ju zaciera r阠e jakie torzeczy znajdzie 鎤i眐alski a tutaj prosze pop阫any laptop i utajnione posiedzenie sejmu z kabaretem, Teraz przysz砤 pora na Antka Macierewicza, tez chleboszczak ten z zad硊縪nego 痑rowa herbu "wszystko wiem" ju grzeje pod kot砮m w kt髍ym marzy mu sie ugotowa Maciereiwcza, no za barany ?! Oczywi禼ie sprawy pani Sawickiej g丑wnej reformatorki s硊縝y zdrowia, kliderki tr骿ki pisz眂ej prawo, a wi阠 tej sprawy nie ma a Sawickiej w og髄e nie by硂. Gruby Rycho, najwi阫szy p砤tnik na wolno禼i , Jest Git, Mordo ty moja, juz jest lepiej.

09:41, gregory501
Link Dodaj komentarz »
"MINIMALNA RENTA I EMERYTURA PO 1 TYS. Z"
PiS przedstawi projekt zmian w przepisach ustanawiaj眂y minimaln wysoko禼i rent i emerytur na poziomie 1 tys. z - zapowiedzia w Wa砨rzychu prezes partii Jaros砤w Kaczy駍ki. Jaros砤w Kaczy駍ki, kt髍y przebywa w czwartek na Dolnym 眘ku, w Wa砨rzychu spotka si z lokalnymi dzia砤czami i sympatykami PiS. Podczas spotkania zapowiedzia, 縠 PiS b阣zie pracowa nad zmian przepis體 dotycz眂ych wysoko禼i rent i emerytur. "W tej kwestii jeszcze jedna rzecz musi by za砤twiona i z takim projektem wyst眕imy. Mam nadziej, 縠 PO b阣zie si obawia砤 go odrzuci. Musz by zlikwidowane renty i emerytury poni縠j 1 tys. z" - powiedzia Jaros砤w Kaczy駍ki."Tysi眂 z硂tych to te bardzo ma硂, ale przynajmniej ta granica musi by zachowana, bo dziej si rzeczy nies硑chane. Pa駍two nie ma prawa skazywa ludzi na g丑d" - doda prezes PiS. Wed硊g niego, "mo縩a to za砤twi, bo nie jest to co, co przekracza mo縧iwo禼i pa駍twa, a konkretnie (...) mo縧iwo禼i ZUS".Zdaniem by砮go premiera, takie przepisy mog by zakwestionowane przez Trybuna Konstytucyjny, np. dlatego, 縠 nie zak砤daj podwy縠k dla wszystkich emeryt體 i rencist體. "Mam nadziej, 縠 tu TK si nie o秏ieli zakwestionowa. Na podwy縦i dla wszystkich pieni阣zy nie ma. Powiem to uczciwie" - podkre秎i. Prezes PiS doda, 縠 podwy縦a "przynajmniej w pierwszej fazie musi by dla tych, kt髍zy maj najmniej". "Oczywi禼ie z czasem musz rosn辨 wszystkie inne emerytury".
09:19, gregory501
Link Dodaj komentarz »
100 DNI RZU TO POLITYCZNY MATRIX

Warszawska konwencja PiS na temat 100 dni rz眃u zako馽zy konferencyjny maraton, podczas kt髍ego byli ministrowie oceniali swoich nast阷c體. Wyst眕i prezes PiS Jaros砤w Kaczy駍ki. Wed硊g rzecznika Klubu Parlamentarnego PiS Mariusza Kami駍kiego Platforma Obywatelska nie radzi sobie z rz眃zeniem, dlatego pr骲uje skupi uwag opinii publicznej na tematach zast阷czych. Tematy zast阷cze to - wed硊g pos砤 Kami駍kiego - zag硊szanie piel阦niarek, stary d硊g PC, laptop Zbigniewa Ziobry i gro勘cy Ziemi satelita. Jego zdaniem, rz眃 Tuska jest najlepszy w dziedzinie kreowanie swojego wizerunku politycznego i prowadzenia polityki mi硑ch gest體 i u秏iech體. Politycy PiS m體i, 縠 najs砤bszym punktem rz眃u jest Donald Tusk, ale r體nie cz阺to krytykuj Zbigniewa 苭i眐alskiego i Juli Piter. To oni w prezentacji przygotowanej przez m硂dych pos丑w wyst眕ili w przebraniach bohater體 "Matrixa". Wed硊g pos砤 LiD Ryszarda Kalisza zar體no premier z PO jak i delegowany przez PiS prezydent niewiele robi, bo skupiaj si na wzajemnych z硂秎iwo禼iach. Jak m體i, obaj zapominaj, 縠 nie po to zostali wybrani na te stanowiska by si lubi, lub nie lubi, ale by rozwi眤ywa wa縩e problemy pa駍twa. Zdaniem Ryszarda Kalisza niepodwa縜ln zas硊g rz眃u Donalda Tuska jest jednak to, 縠 jest i zast眕i rz眃 Jaros砤wa Kaczy駍kiego. Jak m體i, czas kiedy w砤dze sprawowa PiS by przerw w okresie rozwoju Rzeczpospolitej demokratycznej. Jego zdaniem nale縴 zbudowa mechanizmy uniemo縧iwiaj眂e powr髏 stworzonego przez Prawo i Sprawiedliwo舵 pa駍twa. To by硂 pa駍two 砤mania praw cz硂wieka, pa駍two szczucia i nieszanowania obywatela

09:01, gregory501
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 21 lutego 2008
"KATY TO ZBRODNIA STALINOWSKA"

Prezydent Rosji W砤dimir Putin w rozmowie z Donaldem Tuskiem, podczas jego wizyty w Moskwie, m體i o Katyniu jako o zbrodni stalinowskiej - powiedzia szef SZ Rados砤w Sikorski w wywiadzie dla TVN24. Dobrze si sta硂, 縠 rosyjski prezydent tak wyra糿ie wypowiedzia si w tej sprawie - m體i premier. "W rozmowie premiera Tuska z prezydentem Putinem pad硂 s硂wo +Katy+, ale nie z inicjatywy premiera Tuska. Sam prezydent Putin powiedzia o Katyniu, co w okresie, w kt髍ym pojawia硑 si w gazetach rosyjskich skandaliczne artyku硑 o tym, jakoby to Niemcy byli sprawcami Katynia, by硂 ciekawe i wa縩e, bo prezydent Putin m體i o Katyniu jako o zbrodni stalinowskiej" - m體i Sikorski w TVN24.Minister spraw zagranicznych pytany o t spraw na wieczornej konferencji prasowej po spotkaniu z szefem dyplomacji UE Javierem Solan, podkre秎i: "nas cieszy to, 縠 prezydent Rosji W砤dimir Putin sam z siebie wspomnia o zbrodni katy駍kiej i m體i o niej jako o zbrodni stalinowskiej, jednej z wielu, kt髍e wtedy na ziemi rosyjskiej mia硑 miejsce".Jak przypomnia, ostatni prezydent ZSRR przyzna, 縠 dokonano tej zbrodni. "Natomiast wypowied prezydenta Putina nas ucieszy砤 w kontek禼ie niekt髍ych publikacji w rosyjskich gazetach, kt髍e by硑 dla nas bulwersuj眂e" - zaznaczy."To, 縠 strona rosyjska wie, 縠 sama ma problem z tym, jak si rozliczy z totalitarn przesz硂禼i, jest dobrym znakiem i w tym duchu Donald Tusk odpowiedzia Putinowi, 縠 ka縟y kraj musi sam poradzi sobie ze swoim sumieniem i przesz硂禼i" - powiedzia Sikorski.Premier Donald Tusk powiedzia w 秗od dziennikarzom, 縠 Katy nie by g丑wnym tematem jego spotkania z Putinem, ale dobrze si sta硂, 縠 rosyjski prezydent tak wyra糿ie wypowiedzia si w tej sprawie."Wol, 縠by o odpowiedzialno禼i Rosji i re縤mu stalinowskiego za zbrodni katy駍k wreszcie otwarcie i publicznie m體ili Rosjanie. Moje stanowisko - i Polak體 - w tej sprawie jest jasne i dobrze si sta硂, 縠 mimo czasami niezbyt m眃rych a czasami skandalicznych wypowiedzi niekt髍ych historyk體 czy publicyst體, w tej sprawie mamy tak wyra糿 wypowied Putina" - powiedzia premier przed spotkaniem z prezydentem Lechem Kaczy駍kim w Belwederze.Putin - relacjonowa szef rz眃u - m體i, 縠 Rosja ma poczucie, i zbrodnie stalinowskie dotkn瓿y w najwi阫szym stopniu nar骴 rosyjski. Tusk podkre秎i, 縠 Polsk interesuje precyzyjne okre秎enie odpowiedzialno禼i za t zbrodni. "Rozumiem, 縠 ofiarami komunist體 Stalina byli tak縠 Rosjanie, to rzecz bezdyskusyjna" - doda premier.Przed wizyt Tuska w Rosji na pocz眛ku lutego "Niezawisimaja Gazieta" opublikowa砤 artyku, w kt髍ym zosta砤 podwa縪na prawda o mordach NKWD na polskich oficerach w Katyniu.Pretekstem do publikacji by硂 nominowanie do Oscara filmu "Katy" Andrzeja Wajdy."Brak s丑w - w latach 40. pod Smole駍kiem dokonano potwornej zbrodni. Jednak czy rzeczywi禼ie win za t tragedi ponosz przyw骴cy ZSRR, jak twierdzi si w nowym dziele pana Wajdy?" - napisa砤 "Niezawisimaja Gazieta" .Wed硊g pisma, powo硊j眂ego si na ustalenia "szeregu rodzimych historyk體", NKWD nie u縴wa硂 ani takiej amunicji, jak w Lesie Katy駍kim strzelano do polskich oficer體, ani takiego sznurka, jakim kr阷owano im r阠e. W NKWD - dowodzi moskiewskie pismo - inna by砤 te technika egzekucji: jego kaci strzelali z mauzer體 z g髍y w d蟪 w pierwszy kr眊 szyjny ofiary, podczas gdy niemieccy oprawcy, u縴waj眂 broni osobistej, celowali w ty g硂wy.Pismo nie wyklucza, 縠 przed rozstrzelaniem Niemcy mogli wykorzysta polskich oficer體 przy budowie "Nied紈iedziego Bar硂gu" usytuowanego niedaleko od Lasu Katy駍kiego, na prawym brzegu Dniepru, wielkiego bunkra Adolfa Hitlera.Panie Radku takie male klamstewko jak w przedszkolu a Jasiu powiedzial a Radek sklamal dlaczego dopiero teraz prawie po 2-tyg.pan o tym mowi Polakom to chce sie przypomniec,ze o tej zbrodni juz mowili Gorbaczew oraz jelcyn i co z tego wyniklo wszyscy wiemy.Prosze nie dorabiac brody.

10:25, gregory501
Link Dodaj komentarz »
PROKURATURA DOPYTA PROFESORA HETZERA
Warszawscy prokuratorzy zwr骳ili si do prof. Rolanda Hetzera o uzupe硁ienie opinii dotycz眂ej kardiochirurga Miros砤wa G. Ich zdaniem to konieczne, bo z ekspertyzy trudno wyci眊n辨 jednoznaczne wnioski - pisze "痽cie Warszawy". - Prokuratorzy wydali postanowienie o zasi阦ni阠iu u prof. Hetzera opinii uzupe硁iaj眂ej. Uwa縜j, 縠 ekspertyza jest niejasna - potwierdza "疻" Katarzyna Szeska, rzeczniczka Prokuratury Okr阦owej w Warszawie.Najpierw - o czym w styczniu pisa硂 "疻" - 秎edczy chcieli osobi禼ie jecha do berli駍kiego centrum serca i przes硊cha prof. Hetzera. Um體ione spotkanie w ostatniej chwili odwo砤no ze wzgl阣u na obowi眤ki profesora. Teraz prokuratorzy zdecydowali si pisemnie dopyta prof. Hetzera. Chc, by wyja秐i w眛pliwo禼i dotycz眂e oceny leczenia trzech pacjent體 dr. G.Ekspertyza jest korzystna w ka縟ym z trzech opiniowanych przypadk體 - m體i砤 mec. Magdalena Bentkowska-Kiczor, obro馽a kardiochirurga, gdy jesieni zesz砮go roku prof. Hetzer na zlecenie prokuratury sporz眃zi swoj opini. To wtedy pojawi硑 si sugestie, 縠 zarzut zab骿stwa, jaki ci笨y na lekarzu, zostanie umorzony. Opinia wykluczy砤, by dr G. 秝iadomie zabi pacjenta Jerzego G. (zmar po przeszczepieniu mu serca) i 秝iadomie przyczyni si do 秏ierci dw骳h innych chorych. Ale wed硊g 秎edczych, z opinii trudno wyci眊n辨 tak jednoznaczne wnioski.Prof. Hetzer przyznaje w niej, 縠 na przeszczep u Jerzego G. zdecydowano si "pod presj czasu", ale w innym miejscu pada stwierdzenie o "wzgl阣nym przeciwwskazaniu" do zabiegu. edczy chc wyja秐ienia tych sprzeczno禼i.Wed硊g bieg砮go, dr G. nie narazi 縴cia Floriana M., w kt髍ego ciele zostawiono gazik (chory zmar po 70 dniach od operacji). Prof. Hetzer zauwa縜, 縠 choremu "niezw硂cznie" (gdy instrumentariuszka zg硂si砤 w眛pliwo禼i) zrobiono badanie, kt髍e nie wykaza硂 gazika. Ale gdzie indziej ekspert krytykuje, 縠 badania nie zrobiono wcze秐iej, zanim wyst眕i硑 komplikacje. Cho ostatecznie bieg硑 nie dopatrzy si bezpo秗edniego zwi眤ku pozostawienia gazika ze 秏ierci pacjenta, 秎edczy chc doprecyzowania opinii i w tej cz甓ci.
10:02, gregory501
Link Dodaj komentarz »
PO moim trupie -chcia砨ym rz眃zi do 2015 roku
Nie przyjmuj zarzut體, 縠 po 100 dniach wci笨 nie ma irlandzkiego cudu. Sukces cywilizacyjny jest mo縧iwy i pozostaje naszym celem, ale nie w tak kr髏kim czasie - m體i w rozmowie z "Faktem" premier Donald Tusk. Oto niekt髍e pytania i odpowiedzi wybrane z tego obszernego wywiadu: "Fakt": Obiecali禼ie, 縠 przy okazji 100 dni przedstawicie strategiczny plan rz眃u. Na czym to ma polega?Donald Tusk: - Plan jest ju gotowy, si阦a do 2015 roku. Polska zas硊guje wreszcie na perspektyw nieco d硊縮z ni wynikaj眂 z bie勘cej partyjnej szarpaniny.Czy to nie b阣zie po prostu expose bis?- To b阣zie uszczeg蟪owienie tego, co Polacy us硑szeli w expos. Kalendarz dochodzenia do polskiego cudu gospodarczego.Nie wypiera si Pan tego okre秎enia, cho opozycja z niego drwi?- Absolutnie nie. Poparcie dla mojego rz眃u pokazuje, 縠 Polacy wierz, 縠 nawet je秎i tego cywilizacyjnego skoku nie da si osi眊n辨 bardzo szybko, to jednak jest on mo縧iwy.Na progu rz眃體 pana partii nast眕i硂 chyba bezprecedensowe skupienie 勘da i protest體. Spodziewa si pan tego?- Ju raz co takiego mia硂 miejsce, kiedy premierem by Jan Krzysztof Bielecki. Oczekiwania spo砮czne s zrozumia砮. Ci, kt髍zy s wynagradzani ze 秗odk體 publicznych, widzieli, jak wzrasta硑 zarobki w innych sektorach, a pa駍two o nich zapomina硂. Teraz, kiedy pa駍twem kieruj ludzie, kt髍ych obdarzyli ogromnym zaufaniem, i kt髍ych si nie boj, 秏ia硂 upominaj si o nadrobienie zaleg硂禼i. Doskonale to rozumiem. Te oczekiwania s s硊szne Ale mo縠my da takie podwy縦i, na jakie sta nas obecnie. Nie spe硁imy wszystkich oczekiwa p砤cowych tylko dlatego, 縠 kto g硂秐iej krzyknie.PO jako jedyna du縜 partia nie ma zwi眤k體 ze zwi眤kami zawodowymi. Czy zamierzacie to wykorzysta i spr骲owa zmniejszy zwi眤kowe uprawnienia?- Nie chc wojny ze zwi眤kami. Ale dzisiaj w jednym zak砤dzie pracy potrafi ich by kilkadziesi眛, a dzia砤cze zwi眤kowi potrafi nam體i swoich koleg體 do g硂d體ki, samemu zarabiaj眂 po 10-12 tysi阠y z硂tych. To pokazuje sytuacj w ruchu zwi眤kowym. Dlatego chcia砨ym troch uporz眃kowa prawa zwi眤kowe, ale we wsp蟪pracy z najwa縩iejszymi centralami.Czy bia硑 szczyt w sprawie s硊縝y zdrowia to nie jest pr骲a zagadania problemu i przerzucenia przynajmniej cz甓ci odpowiedzialno禼i na innych? Czy rz眃 nie powinien mie w tak wa縩ej sprawie gotowego rozwi眤ania?- Mamy rozwi眤anie, ale problem w jego akceptacji przez zainteresowane strony. Co to za sztuka, pokaza ustaw dziennikarzom, a potem przegra j w parlamencie? 痚by przeprowadzi w Sejmie jakikolwiek projekt, musz mie akceptacj jednego z klub體 opozycyjnych, 縠by odrzuci prezydenckie weto, albo akceptacj prezydenta, 縠by weta nie by硂. A wiecie, jak trudno uzyska akceptacj jakiegokolwiek naszego pomys硊 ze strony Lecha Kaczy駍kiego.Bia硑 szczyt ma w tym pom骳?- Tak, poniewa uczestnicz w nim wszystkie zainteresowane 秗odowiska i si硑 polityczne, w tym tak縠 przedstawiciele prezydenta.Pojawi硑 si spekulacje, 縠 by mo縠 chcieliby禼ie przesun辨 wybory parlamentarne w taki spos骲, 縠by de facto po潮czy je z prezydenckimi w 2010 roku.- Nie wykluczam, 縠 pojawi si kluczowe dla nas projekty ustaw: ochrona zdrowia, okr阦i jednomandatowe, likwidacja finansowania partii politycznych z bud縠tu pa駍twa, pakiet ustaw deregulacyjnych. W tych wszystkich sprawach mo縩a si niestety spodziewa prezydenckiego weta. Je秎i nie znajdziemy wsparcia opozycji na poziomie parlamentu - PiS-u lub LiD-u - to trzeba b阣zie sobie otwarcie powiedzie: zrobimy teraz to, co da si zrobi bez ustaw, ale t kropk nad "i" postawimy dopiero wtedy, kiedy nast眕i zmiana w kolejnych wyborach prezydenckich.Czy oznacza硂by to potrzeb przyspieszenia wybor體 parlamentarnych?- Niekoniecznie. Owszem, jest jeden powa縩y argument, zwi眤any z nasz prezydencj w Unii Europejskiej, ale nie jestem przekonany, czy by砨y rozstrzygaj眂y. S硂wem - nie jest to wykluczone, ale te ma硂 prawdopodobne.klamalismy rano, klamalismy w poludnie i klamalismy wiedzor
09:46, gregory501
Link Dodaj komentarz »
CZEKAMY NA BJDY PO "S" SKAWSZA

Nie b阣zie wielkiego protestu "Solidarno禼i". - Musimy da szans Platformie na pope硁ienie b酬d體, wtedy ludzie sami nas wezw, by秏y zadymili - m體i szef "S" Janusz iadek. I og硂si podj阠ie rozm體 z rz眃em.牋Musimy pozbawi argument體 tych, kt髍zy s眃z, 縠 jeste秏y czyim zbrojnym ramieniem - m體i wczoraj w Gda駍ku przewodnicz眂y "S" Janusz iadek. Ale doda, 縠 jak tylko Platforma si pomyli, ludzie wezw zwi眤ek do zadymy Lider體 "Solidarno禼i" przekona sonda w秗骴 zwi眤kowc體, z kt髍ego wynika, 縠 wyst眕ienie przeciwko popularnemu rz眃owi zaszkodzi "S".
Pod koniec stycznia "Solidarno舵" og硂si砤 wewn阾rzne konsultacje w sprawie og髄nopolskiego protestu pod has砮m "Wszyscy zas硊gujemy, 縠by godnie zarabia". Zwi眤kowcy mieli odpowiedzie, czy zorganizowa centraln manifestacj w Warszawie, akcje protestacyjne w regionach i protesty bran縪we. iadek m體i, 縠 to przez brak reakcji rz眃u PO-PSL na apel, by zasi倍 do rozm體 o podwy縦ach dla ca砮j bud縠t體ki.Jak wygl眃a硑 konsultacje? Dzia砤cze m體i o ankietach i sonda縜ch telefonicznych w niekt髍ych regionach oraz o rozmowach ze zwi眤kowcami. Ich wynikom - kt髍e zaskoczy硑 lider體 - po秝i阠ona by砤 wczorajsza Komisja Krajowa "S".Tu przed ni wicepremier Waldemar Pawlak (PSL) zaprosi zwi眤ek do rozm體 w Komisji Tr骿stronnej, m.in. na temat p砤c w bud縠t體ce. - Oczekuj zobowi眤ania do zaniechania akcji protestacyjnych dotycz眂ych kwestii obj阾ych rozmowami - podkre秎i tydzie temu Pawlak.燬koro jest zaproszenie, to musimy powiedzie "sprawdzam" i zasi倍 do sto硊 negocjacyjnego - m體i wczoraj Jacek Rybicki, sekretarz Komisji Krajowej. - Za kilka tygodni oka縠 si, czy dru縴na Tuska gra uczciwie, czy tylko prowadzi gr pozor體. Ten drugi wariant doprowadzi do naszych protest體.燱ybieraj眂 drog dialogu, rzucamy ko硂 ratunkowe temu rz眃owi - dodawa iadek. - Ale b阣ziemy rozmawia bez 縜dnych warunk體 wst阷nych.W秗骴 lider體 nie brakuje jednak zwolennik體 ostrych protest體. - Powinni秏y pokaza si酬, takie mocne uderzenie by si przyda硂, a nie tylko dialog - m體i Andrzej Buczek, przewodnicz眂y przemyskiej "S".Potrzebujemy centralnej manifestacji w Warszawie, kt髍a zepnie wszystkie inne ma砮 protesty - popiera go Wojciech Buczak, szef regionu rzeszowskiego.Je秎i za miesi眂 nie b阣zie efekt體 rozm體, powinni秏y zrobi w stolicy manifestacj z udzia砮m 10 proc. naszych cz硂nk體 [ok. 70 tys. os骲] - m體i Krzysztof Do秎a, przewodnicz眂y regionu gda駍kiego "S".Janusz znowski, szef regionu Dolny 眘k: - W komisji sejmowej pos砤 Palikota znalaz硑 si poprawki do kodeksu pracy niebezpieczne dla ca砮go zwi眤ku. S to zapisy na przyk砤d o tym, by zlikwidowa instytucj s眃ownego przywr骳enia do pracy i powiadamiania zwi眤ku o zamiarze zwolnie. To musi zosta wycofane, a je秎i nie, to b阣ziemy broni ich pod kancelari premiera.Cho og髄nopolskiej akcji nie b阣zie, spodziewa si mo縩a protest體 bran縪wych. - Z jednej strony przegrywamy w mediach z ma硑mi zwi眤kami, z drugiej za bardzo nie mo縠my protestowa, bo jak pokaza硑 konsultacje, ludzie pomy秎, 縠 walczymy, by zaszkodzi Platformie - m體i anonimowo jeden z cz硂nk體 w砤dz "S".燭e ma砮 zwi眤ki wygrywaj z nami medialnie, cho nie pe硁i roli reprezentatywnej za硂gi. Do tego nie pobieraj sk砤dek cz硂nkowskich, co powoduje, 縠 ludzie od nas odchodz - m體i wczoraj W砤dys砤w Kielian z krakowskiej "S". - Nale縴 wi阠 zmieni przepisy. Niech jest pluralizm, ale ograniczony do trzech du縴ch central zwi眤kowych, aby te ma砮 nie mog硑 funkcjonowa.Niewielkie centrale zwi眤kowe odpowiadaj za ostatnie strajki: celnik體, g髍nik體 z Budryka i pracownik體 Tesco w Tychach. - Musimy dzia砤, aby nie znale兼 si w zwi眤kowym ogonie - wyja秐ia w kuluarach Jacek Rybicki. - I naprawd nie chcemy, 縠by nasze ruchy 潮czono z polityk.
- Tyle 縠 jeste秏y identyfikowani jako przeciwnicy rz眃u, a ten rz眃 i u秏iechni阾y premier ca硑 czas maj wysokie poparcie - przypomina Bogus砤w Nowicki, przewodnicz眂y"S" Poczty Polskiej.
- Prezesi prywatnych firm m體i mi, 縠 iadek to 縪硁ierz PiS-u. Nie przejmuj si, Janusz, musimy si jako wpisa w oczekiwanie podwy縠k, inaczej stracimy cz硂nk體 w sferze bud縠towej - przemawia Tadeusz Ry秐ik z regionu 眘k Opolski.
- Nie mo縠my zach阠a ludzi do protest體 - podsumowa iadek. - Musi by odwrotnie, trzeba da szans Platformie na pope硁ienie b酬d體 cho鎎y w sprawie zmian w kodeksie pracy, kt髍ymi zajmuje si komisja Palikota. I wtedy ludzie sami nas wezw, aby秏y zadymili. Musimy pozbawi argument體 tych, kt髍zy s眃z, 縠 jeste秏y czyim zbrojnym ramieniem. Z przeprowadzonego sonda縰 wysz硂 nam, 縠 ludzie popr nasz protest, je秎i b阣zie uzasadniony merytorycznie. Takim uzasadnieniem b阣zie walka o kodeks pracy.

09:40, gregory501
Link Dodaj komentarz »
NAJNOWSZY RAPORT CB: W POLSCE JEST 3692 GANGSTER覹
Wzrasta liczba gang體 i os骲, kt髍e skupiaj mafijne grupy - wynika z najnowszego raportu CB dotycz眂ego zwalczania przest阷czo禼i zorganizowanej, do kt髍ego dotar „Wprost”. W sumie w 2007 roku na terenie Polski dzia砤硂 a 348 grup przest阷czych, skupiaj眂ych 3692 osoby. Wed硊g policyjnego opracowania, liczba gang體 wzros砤 w por體naniu do roku 2006 o 41 proc. O ponad 39 proc. wzros砤 tez liczba os骲 dzia砤j眂ych w tych grupach. – Paradoksalnie wzrost ma zwi眤ek z lepszym dzia砤niem naszych zarz眃體 terenowych i wi阫szej wiedzy o dzia砤niach p蟪秝iatka. Jednocze秐ie przest阷cy coraz cz甓ciej dzia砤j w mniejszych grupach ni przed kilku laty. Era wielkich gang體 si sko馽zy砤 – m體i nam oficer CB.Z raportu wynika te, 縠 w 2007 r. rozbito 179 gang體, z czego 170 polskich, 8 mi阣zynarodowych oraz jedn grup rosyjskoj陑yczn. Za kraty trafi硂 2003 bandyt體, w tym 193 lider體 grup przest阷czych. W dalszym ci眊u polskie gangi zajmuj si przede wszystkim przest阷stwami kryminalnymi oraz narkotykowymi, cho powoli w ich dzia砤lno禼i zaczynaj dominowa przest阷stwa ekonomiczne. Wzrasta jednocze秐ie liczba zab骿stw, a tak縠 spraw dotycz眂ych korupcji, handlu broni i przest阷stw skarbowych. Z ka縟ym rokiem udaje si CB zajmowa coraz wi阠ej mafijnych maj眛k體. W 2007 r. gangi straci硑 w sumie 207 mln 936 tys. z, czyli o blisko jedn pi眛 wi阠ej ni w roku poprzednim. Nadal szwankuje jednak wsp蟪praca policji i prokuratury z fiskusem i tylko nieliczni gangsterzy musieli si t硊maczy w urz阣ach skarbowych z pochodzenia maj眛ku. Niepokoj眂o brzmi prognozy rozwoju polskiej mafii. Wed硊g autor體 raportu, w najbli縮zych latach wraz ze wzrostem migracji zarobkowej naszych rodak體 zwi阫sz si produkcja oraz przemyt amfetaminy i ecstasy do kraj體 Europy Zachodniej.

Wyniki CB za 2007 r.
(w nawiasach dane za 2006)
Gangi rozpracowywane przez CB
Kryminalne 74 (49)
Narkotykowe 121 (85)
Ekonomiczne 118 (88)
Multiprzest阷cze 35 (24)
Gangi rozbite przez CB
Og蟪em 179 (143)
Polskie 170 (139)
Mi阣zynarodowe 8 (4)
Rosyjskoj陑yczne 1 (0)
Gangsterzy za kratami
Cz硂nkowie polskich grup 2003 (1432)
Bossowie polskich grup 193 (163)
Cz硂nkowie grup mi阣zynarodowych 68 (17)
Bossowie grup mi阣zynarodowych 13 (2)

skoro mamy takiego "ministra sprawiedliwo禼i" to musi wzrasta. gratulacje wyborcom PO.
09:29, gregory501
Link Dodaj komentarz »
„OBY SI 痀 LEPIEJ”NAST蔖NA PODWY疜A CEN GAZU O 30-PROC.

(PGNiG) przes砤硂 do Urz阣u Regulacji Energetyki (URE) wniosek o zmian taryf za gaz. Rzeczniczka PGNiG Joanna Zakrzewska powiedzia砤, 縠 PGNiG wnioskuje o podwy縦 ok. 30-proc. Dla odbiorc體 oznacza to podwy縦i od 2,5 z do 63 z miesi阠znie. "Sp蟪ka chcia砤by, by nowe taryfy wesz硑 w 縴cie od 1 kwietnia" - doda砤 Zakrzewska.Teoretycznie URE ma 60 dni na ustosunkowanie si do wniosku. Jednak - jak powiedzia砤爎zeczniczka regulatora Agnieszka D阞ek - trudno przewidzie, kiedy URE ostatecznie zatwierdzi nowe taryfy."Trzeba pami阾a, 縠 dzisiejszy wniosek jest cz甓ci post阷owania z listopada ub. roku, kiedy to PGNiG wnioskowa o podwy縦 7- proc., ale URE si na ni nie zgodzi. Sp蟪ka musia砤 wi阠 poprawi sw骿 wniosek" - wyja秐i砤 D阞ek.PGNiG musia硂 si wstrzyma z wys砤niem nowego wniosku, bo czeka硂 na wydanie przez resort gospodarki rozporz眃zenia w sprawie zasad kszta硉owania i kalkulacji taryf gazowych.Rozporz眃zenie zosta硂 opublikowane w 秗od (20 lutego).Jak zaznaczy砤 D阞ek, je秎i URE uzna, 縠 trzeba b阣zie wezwa sp蟪k do z硂縠nia dodatkowych wyja秐ie, termin wydania decyzji przesunie si.PGNiG przyznaje, 縠 w pierwszym kwartale zanotuje 300 mln z straty z tytu硊 handlu gazem. Sp蟪ka kupuje bowiem gaz z importu po wy縮zej cenie, ni mo縠 go sprzeda w kraju.Je秎i wnioskowane przez PGNiG taryfy zostan zaakceptowane przez URE, dla odbiorc體 indywidualnych oznacza to podwy縦i w skali miesi眂a od 2,5 z do 63 z - w zale縩o禼i od tego, czy gaz jest u縴wany tylko do podgrzewania posi砶體 czy te do ogrzewania domu.Z przyk砤dowych wylicze PGNiG wynika, 縠 odbiorca u縴waj眂y gazu do podgrzewania posi砶體 (grupa taryfowa W-1), po podwy縞e zap砤ci miesi阠znie o ok. 2,5 z wi阠ej - przed podwy縦 p砤ci 秗ednio 19,5 z miesi阠znie, a po podwy縞e zap砤ci 22 z, co oznacza r罂nic 13 proc.Odbiorcy u縴waj眂y gazu do podgrzewania wody (grupa taryfowa W-2) zamiast p砤ci jak dotychczas 秗ednio 63,5 z miesi阠znie, zap砤c 75 z miesi阠znie, a wi阠 o 11 z (czyli 18 proc.) wi阠ej.Najbardziej podwy縦i odczuj odbiorcy u縴waj眂y gazu do ogrzewania dom體 (grupa taryfowa W-3). Obecnie p砤c oni za gaz ok. 204 z miesi阠znie, po podwy縞e zap砤c 秗ednio 267 z miesi阠znie, czyli o 63 z (30 proc.) wi阠ej.Jak poinformowa PGNiG, do kalkulacji przyj阾o za硂縠nie, 縠 nie zmieni si op砤ty transportowe.Zmiana atmosfery po doj禼iu do w砤dzy PO. Teraz przecie nie musimy si obcyngala. Wszedzie podwy縦i nie o kilka procent, ale o kilkana禼ie. Nagle wysyp podwy縠k - wszystkie s zasadne (maj podstawy ekonomiczne, wyliczenia ekspert體 itd). Przecie jest wolny rynek ludzie; a MY PO mamy wizj i misj.

09:16, gregory501
Link Dodaj komentarz »
秗oda, 20 lutego 2008
ZA RZ覹 PO CZEKAJ NAS SZALONE PODWY疜I CEN 痀WNOI

G丑wny Urz眃 Statystyczny og硂si pod koniec ubieg砮go tygodnia, 縠 ceny 縴wno禼i wzros硑 w stosunku do ubieg砮go roku o 8 proc. To najwy縮zy wynik od kilku lat,

  • Chiny podejm 秗odki aby zahamowa wzrost cen 縴wno禼i(25-01-08, 12:12)
  • 痽wno舵 dro縠je. Czy warto by "drug Irlandi"?(07-01-08, 10:37)
  • Droga 縴wno舵 tuczy inflacj(02-01-08, 20:36)
  • 痽wno舵 dro縠je coraz szybciej i podbija inflacj(13-12-07, 21:01)
  • Albo dopu禼imy GMO, albo zdro縠je 縴wno舵(05-12-07, 03:00)

Wydatki na 縴wno舵 stanowi w bud縠cie statystycznego Polaka 26 proc. Ale wielu milionom Polak體 wydatki 縴wieniowe poch砤niaj wi阫szo舵 dochod體. W trudnej sytuacji znale糽i si np. emeryci i renci禼i. W marcu maj otrzyma waloryzacj 秝iadcze o 6,5 proc. Prawie wszystko zje dotychczasowa inflacja, kt髍a dalej b阣zie ros砤, alarmuje "Trybuna". Wed硊g dr Krystyny ietlik z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 痽wno禼iowej, tendencja wzrostu cen utrzyma si na pewno w ci眊u pierwszych dw骳h kwarta丑w. Skoro bowiem brakuje nam np. zb罂, to na przedn體ku ich nie przyb阣zie. Ich wysokie ceny prze硂勘 si na dro縮ze pieczywo, m眐, makarony, czy kasze. Mo縩a si spodziewa, 縠 b阣 ros硑 tak縠 ceny artyku丑w pochodzenia zwierz阠ego. Na razie mi阺a w Europie jest du縪, ale kiedy ta nadwy縦a si sko馽zy. Podro縠j owoce, bo w zesz硑m roku mieli秏y nieurodzaj. Ceny artyku丑w mleczarskich te si jeszcze nie ustabilizuj, gdy zim nast阷uje spadek produkcji mleka. Zdaniem ekonomistki w drugiej po硂wie roku dynamika cen powinna by 砤godniejsza. Ale pewno禼i co do tego nie ma. - Mog podro縠 produkty zwierz阠e, a w mniejszym stopniu ro秎inne. Chocia i w tym sektorze rynku mo縧iwe s niespodzianki. Pojawi砤 si bowiem konkurencja w postaci producent體 biopaliw. Niemcy ostrz sobie z阞y na nasz rzepak. W ub. roku by dosy dobry urodzaj na to ziarno, w tym roku powinno by podobnie. Ale jak wzro秐ie eksport, poda na naszym rynku si zmniejszy, wi阠 podro縠j t硊szcze ro秎inne. Jest te w 秝iecie ogromne zapotrzebowanie na zbo縜, bo w Chinach spodziewaj si ni縮zego urodzaju. Rosja, gdzie rosn dochody ludno禼i, mo縠 znacznie zwi阫szy import mi阺a z Polski. Efekt odblokowania naszego eksportu pojawi si za kilka miesi阠y. Dla nas najwa縩iejsza b阣zie poda surowc體 rolniczych na krajowym rynku, m體i dr ietlik.

19:00, gregory501
Link Dodaj komentarz »
KANCELARIA PREMIERA ZASGIWA NA OCHRON

Zbigniew Ziobro (PiS) jest zdania, 縠 Kancelaria Premiera "zas硊guje na pewnego rodzaju ochron", a decyzj o ewentualnym u縴ciu urz眃ze zag硊szaj眂ych podejmuje szef MSWiA. "Na pewno Kancelaria Prezesa Rady Ministr體 to nie jest sklep warzywny, w zwi眤ku z tym zas硊guje na pewnego rodzaju ochron, je秎i chodzi o ochron zwi眤an r體nie z mo縧iwo禼i komunikacji" - stwierdzi Ziobro na wtorkowej konferencji prasowej. Doda, 縠 jako minister sprawiedliwo禼i w rz眃zie Jaros砤wa Kaczy駍kiego "nie mia takiej kompetencji by wiedzie wszystko", dlatego mo縠 tylko odwo砤 si do swojej "wiedzy natury og髄nej".Ziobro podkre秎i, 縠 decyzje o ewentualnym u縴waniu urz眃ze zag硊szaj眂ych mia prawo podj辨 minister spraw wewn阾rznych, kt髍emu podlega Biuro Ochrony Rz眃u. "Je縠li chodzi o pewne og髄ne zasady, to mog powiedzie, 縠 na przyk砤d u mnie w gabinecie (...) system zwi眤any z zabezpieczeniem antypods硊chowym by w潮czany wtedy, kiedy by砤 taka potrzeba, czasami zosta w潮czony i nikt go nie wy潮czy i po prostu sobie chodzi" - m體i Ziobro."Jak podejrzewam, dysponent obiektu ma prawo podj辨 decyzj we w砤禼iwym momencie, czy chce takiego systemu u縴wa, czy te nie" - powiedzia b.minister. Zaznaczy, 縠 "nieraz sam do秝iadcza" dzia砤nia systemu zag硊szaj眂ego przed posiedzeniami Rady Ministr體 lub po nich. Ziobro zastrzeg jednak, 縠 piel阦niarki nie prowadzi硑 wtedy protestu. B. premier Jaros砤w Kaczy駍ki przyzna w poniedzia砮k w dzi, 縠 w czerwcu ub. roku telefony kom髍kowe w okolicach Kancelarii Premiera by硑 zag硊szane, ale nie mia硂 to zwi眤ku z protestem piel阦niarek. Wed硊g niego, zwi眤ane to by硂 z bezpiecze駍twem pa駍twa. Nie chcia jednak ujawni, o jakie przyczyny chodzi硂. Odnosz眂 si do sprawy marsza砮k Sejmu Bronis砤w Komorowski (PO) powiedzia we wtorek dziennikarzom, 縠 radzi砨y, "aby nie chowa si ju za tarcz tajemnicy, tylko po prostu powiedzie +przepraszam, to si zdarzy硂, a zdarzy si nie powinno+". "Mo縩a sobie wyobrazi, 縠 kt髍a z pa piel阦niarek by砤 jak倍 Mat Hari i wykonywa砤 jakie straszne dzia砤nia wywiadowcze, co by uzasadnia硂 uruchomienie zag硊szaczy w okolicach Kancelarii Premiera" - ironizowa Komorowski, pytany o mo縧iwe powody zag硊szania piel阦niarek. Zdaniem marsza砶a, "jak ma si co do ukrycia, to ukrywa si to (...) za zas硂n tajemnicy pa駍twowej czy wojskowej".Komentuj眂 wypowied Komorowskiego, Ziobro pyta "dlaczego w砤秐ie w tym momencie, ju drugi tydzie, ten temat jest kontynuowany przez pos丑w PO, mimo 縠 padaj wyczerpuj眂e odpowiedzi".Wed硊g Ziobry, dzieje si tak dlatego, 縠 "rz眃 PO, w tym m.in. marsza砮k Komorowski pope硁iaj niestety wielki blama, wielk kompromitacj". Jak oceni, chodzi o to, by "odwr骳i uwag od nieporadno禼i" rz眃u Donalda Tuska, kt髍y, w ocenie Ziobry, jest "ca砶owicie bezradny".

18:49, gregory501
Link Dodaj komentarz »
POwcy! Lenie! Oddajcie diety!
Czy si stoi, czy si le縴, dwa tysi眂e si nale縴! - To powiedzenie z czas體 PRL jak ula pasuje do naszych senator體, twierdzi "Super Express". Od pocz眛ku tego roku Senat zebra si tylko dwa razy. Trzecie posiedzenie odwo砤no, bo wybra馽y narodu nie mieli nad czym pracowa. Gazeta postanowi砤 wi阠 sprawdzi, czy senator體 mo縩a chocia zasta w ich biurach parlamentarnych. Okaza硂 si, 縠 lokale, w kt髍ych powinni byli w poniedzia砮k przyjmowa petent體, 秝ieci硑 pustkami. Za swoje lenistwo senatorowie zainkasuj jednak ca砮 miesi阠zne wynagrodzenie - bagatela ponad 12 tys. z na osob, podlicza "Super Express" i sugeruje by za odwo砤ne posiedzenia senatorowie zwracali przynajmniej cz甓 swojego wynagrodzenia. Zaoszcz阣zone w ten spos骲 pieni眃ze mo縩a by硂by przeznaczy na jaki szlachetny cel.- Rzeczywi禼ie mog硂 powsta takie wra縠nie, 縠 senatorowie zafundowali sobie miesi阠zne wakacje. Ale to wra縠nie nieuprawnione. Tak縠 oczekiwanie dotycz眂e zwrotu cz甓ci wynagrodzenia formu硂wane jest na wyrost, broni koleg體 wicemarsza砮k Senatu Marek Zi蟪kowski z PO. - Pracuj komisje, senatorowie maj przer罂ne spotkania, t硊maczy. Twierdzi r體nie, 縠 senatorowie maj obowi眤ki w swoich okr阦ach. Ale to w砤秐ie sprawdzi砤 gazeta i nikogo nie zasta砤. Cho poniedzia砮k to dzie przeznaczony dla wyborc體, nie by硂 w warszawskich biurach 縜dnego senatora. Nieobecni byli Piotr Andrzejewski z PiS, Marek Rocki z PO i Krzysztof Piesiewicz, niezale縩y. Rodz sie nowe powiedzonka Nudno jak w senacie ,flegmatyczny jak Borusiewicz,秔i眂y jak Piesiewicz,nie jeste w senacie,nie nud jak Tusk,m眃ry jak penis,masz wypracowanie uczniu? nie notatk odpowiada osio,m阣zisz jak by nale縜 do PO. Proponuj wyst眕ienie z wnioskiem o... ... przeprowadzenie referendum, kt髍e da odpowied czy nar骴 potrzebuje jeszcze Senatu. Powsta troch z rozp阣u, ale czas zweryfikowa jego racj bytu. Nieobecny pose w pracy (czyli sejmie, senacie czy biurze) - mniejsza pensja!!! Jaki pracodawca tolerowa by nieobecno舵 w pracy i do tego jeszcze p砤ci tak du縠 pieni眃ze??? Tylko pos硂wie i senatorowie ustalaj dla siebie tak wysokie pensj i "r骲ta co chcecie" i tak sami sobie wyp砤cimy!!!! A rz眃 tylko od innych Polak體 wymaga solidnej pracy za 秏iesznie nisk pensj!!! Czy pos硂wie i senatorowie s ponad prawem? Jaki przyk砤d daj innym? Je秎i zdecydowali si pe硁i t funkcj to niech przynajmniej siedz w 砤wie i "czytaj gazet" - wida to cz阺to, jak "wnikliwie s硊chaj"...
10:22, gregory501
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4 , 5 ... 63
[ zobacz ksi阦 | dopisz do ksi阦i ] g硂suj na mojego bloga Blogi Polityczne NIEOBOJ蔜NI - blogi wolnych ludzi NIEOBOJ蔜NI - blogi wolnych ludzi
Powiadamiacz

Powiadom kumpla o moim serwisie!

powiadom.4free.pl
Zag硂suj w mojej sondzie Zareklamuj bloga...
SONDA
NA KOGO ZAGSUJESZ W WYBORACH DO EUROPARLAMENTU 7.06.09r.

PO
PiS
PSL
SLD
SAMOOBRONA
LPR
POLSKA XXI
LIBERTAS
NIE WIEM
NIE B蔇 GSOWA
www.jarkosfera.pl www.jarkosfera.pl www.jarkosfera.pl